กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและวิธีการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด PDF

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและวิธีการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๖๕

                              

 

          โดยที่เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การรายงานและวิธีการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และผู้รับสัญญาจ้างบริการ ต้องรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้ถูกต้อง เหมาะสม ด้วยวิธีการคำนวณที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถตรวจสอบได้
         

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
         

          ข้อ 1 ในประกาศนี้
          “ก๊าซเรือนกระจก” หมายความถึง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) หรือก๊าซชนิดอื่นตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
          “การปล่อยก๊าซเรือนกระจก” หมายความว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในระยะสำรวจและระยะผลิต แต่ไม่รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากส่วนอาคารหรือสำนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือผู้รับสัญญาจ้างบริการ
          “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง” หมายความว่า ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากแหล่งกำเนิดหรือกิจกรรมภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานที่ผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือผู้รับสัญญาจ้างบริการ เป็นผู้ดำเนินการหรือมีอำนาจควบคุมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกระบวนการและที่ระบายทางช่องเปิด และก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากการรั่วซึม
          “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม” หมายความว่า ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือผู้รับสัญญาจ้างบริการ ซื้อพลังงานจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาพลังงานภายนอกเพื่อประกอบกิจการปิโตรเลียม โดยรวมถึงพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน หรือน้ำหล่อเย็น
          “โปรแกรมประยุกต์” หมายความว่า โปรแกรมประยุกต์ระบบฐานข้อมูลการจัดการของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
          “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
         

          ข้อ 2 ผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือผู้รับสัญญาจ้างบริการ ต้องรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะเวลาสำรวจและระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมผ่านทางโปรแกรมประยุกต์เป็นรายปีปฏิทิน ซึ่งต้องดำเนินการภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป โดยจำแนกตามรายกิจกรรมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ให้แสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
          (1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
                  - ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ แหล่งกำเนิดอยู่กับที่ (Stationary Combustion) แหล่งกำเนิดที่มีการเคลื่อนที่ (Mobile Combustion) และการเผาก๊าซทิ้ง (Flare) (ถ้ามี)
                  - ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกระบวนการและที่ระบายทางช่องเปิด (Process and Vent Emission) (ถ้ามี)
                  - ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการรั่วซึม (Fugitive Emission) (ถ้ามี)
          (2) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
                  - ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน หรือน้ำหล่อเย็น จากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาพลังงานภายนอก (ถ้ามี)
         

          ข้อ 3 ในการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ ผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือผู้รับสัญญาจ้างบริการ ต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของโปรแกรมประยุกต์ โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
          (1) ชนิดและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลต่อปี
          (2) ปริมาณก๊าซที่เผาทิ้งต่อปี และปริมาณก๊าซที่ระบายออกและจำนวนวันที่มีการระบายออกต่อปี
          (3) ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบและ/หรือก๊าซธรรมชาติต่อปี
          (4) องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติในกรณีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้เองเป็นเชื้อเพลิง
          (5) องค์ประกอบของก๊าซที่เผาทิ้ง (ถ้ามี)
          (6) ปริมาณการใช้พลังงานจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาพลังงานภายนอกต่อปี
          (7) ข้อมูลอื่นตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำหนด
         

          ข้อ 4 การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโปรแกรมประยุกต์จะใช้วิธีคำนวณตามคู่มือวิธีการคำนวณแนบท้ายประกาศ
         

          ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อธิบดีอาจให้ผู้รับสัมปทาน หรือผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือผู้รับสัญญาจ้างบริการ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อ 2 และข้อ 3 ได้
         

          ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
         

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สราวุธ แก้วตาทิพย์
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

ไฟล์แนบ

- เอกสารแนบท้ายประกาศ คู่มือวิธีการคำนวณฯ