กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การเสนอแผนงานและงบประมาณสำหรับกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต (ประกาศ ณ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒)

ดาวน์โหลด PDF

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง การเสนอแผนงานและงบประมาณสำหรับกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต

                              

 

          เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยผู้รับสัญญาต้องเสนอแผนงานและงบประมาณสำหรับกิจการปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญาแบ่งปันผลผลิต จึงจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดของแผนงานและงบประมาณ สำหรับกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
         

          อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓/๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
         

          ข้อ ๑ ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตต้องเสนอแผนงานและงบประมาณสำหรับกิจการปิโตรเลียมประจำปี ต่ออธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามระยะเวลาและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่ผู้รับสัญญาได้ลงนามไว้
         

          ข้อ ๒ ในการเสนอแผนงานและงบประมาณตามข้อ ๑ ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตเสนอรายละเอียด ดังนี้

          (๑) สรุปแผนงานที่จะดำเนินการประจำปีที่ของงบประมาณ

          (๒) สรุปแผนงานและงบประมาณของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตามแบบ ชธ/ป๑๒/ก-๑

          (๓) ประมาณการส่วนแบ่งรายได้ระหว่างรัฐและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ตามแบบ ชธ/ป๑๒/ก-๒
         

          ข้อ ๓ ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแผนงานที่ได้รับอนุมัติไปแล้วได้ ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่ผู้รับสัญญาได้ลงนามไว้ ทั้งนี้ ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตจัดทำสรุปรายละเอียดแผนงานและงบประมาณของปีที่ดำเนินงานทั้งหมดประกอบกับแสดงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในปีนั้น โดยเสนอพร้อมกับแผนงานและงบประมาณสำหรับกิจการปิโตรเลียมประจำปีในปีปฏิทินถัดไปตามข้อ ๑ ต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
         

          ข้อ ๔ ในการเสนอแผนงานและงบประมาณตามข้อ ๑ ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต เสนอแผนแม่บทสำหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจำปี (Annual Master Procurement Plan) เพื่อใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่สัญญามีมูลค่ามากกว่า ๑๐ ล้านบาท ตามแบบ ชธ/ป๑๒/ก-๓
         

          ข้อ ๕ ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสรุปผลการดำเนินงานการจัดหาสินค้าและบริการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Active Contracts) ให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทุกไตรมาสตามปีปฏิทินภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาสนั้น ตามแบบ ชธ/ป๑๒/ก-๔
         

          ข้อ ๖ ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร้องขอ
         

          ข้อ ๗ ให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตส่งเอกสารตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ เป็นรายงานและสื่อบันทึกข้อมูลเชิงเลข (Digital Media)
         

          ข้อ ๘ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะแจ้งให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตทราบผลการพิจารณา รวมทั้งเงื่อนไขอื่นใด (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่ผู้รับสัญญาได้ลงนามไว้
         

          ข้อ ๙ ประกาศนี้ ให้บังคับใช้กับแผนดำเนินการประจำปีในช่วงเตรียมการ ก่อนที่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตจะเริ่มกิจการปิโตรเลียมด้วย
         

          ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เปรมฤทัย วินัยแพทย์
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

ไฟล์แนบ

- แบบ ชธ/ป๑๒/ก-๑

- แบบ ชธ/ป๑๒/ก-๒

- แบบ ชธ/ป๑๒/ก-๓

- แบบ ชธ/ป๑๒/ก-๔