กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2536)

ดาวน์โหลด PDF

 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2536)

ว่าด้วยการจัดทำและการเสนองบประมาณประจำปีขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย

ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย

พ.ศ. 2533

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (8) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1  ให้จัดทำงบประมาณประจำปีขององค์กรร่วมเสนอต่อคณะกรรมการองค์กรร่วม ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าหกเดือน

 

ข้อ 2  ในการเสนองบประมาณนั้น ให้เสนอไปพร้อมกับรายละเอียดของแต่ละรายการ ในงบประมาณตามที่คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีเสนอแนะ

 

ข้อ 3  งบประมาณดังกล่าวนั้น หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กรร่วมแล้ว ให้เสนอต่อรัฐบาลแต่ละฝ่ายโดยผ่านรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นไปตามความตกลง ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าห้าเดือน

 

ข้อ 4  งบประมาณประจำปีที่เสนอ ให้รวมถึงเรื่องต่อไปนี้ด้วย

(1) สรุปรายงานของกิจกรรม

(2) รายการบุคลากร

(3) แผนงาน

(4) คำชี้แจงเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนจัดสรรของงบประมาณที่เสนอ (ถ้ามี)

(5) งบการเงินที่เป็นจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว ประกอบด้วย

(ก) งบกำไรขาดทุน

(ข) งบดุล

(ค) งบกระแสเงินสด

(ง) งบแหล่งที่มาและการใช้เงินกองทุน

(6) งบการเงินที่ตั้งเป็นงบประมาณ ประกอบด้วย

(ก) งบกำไรขาดทุน

(ข) งบดุล

(ค) งบกระแสเงินสด

(ง) งบแหล่งที่มาและการใช้เงินกองทุน

 

ข้อ 5  ในการเสนองบประมาณประจำปีแต่ละครั้งให้จัดทำไม่น้อยกว่าห้าชุด โดยให้มีการแยกเป็นรายการและอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

(1) งบประมาณการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าใช้จ่ายด้านยานยนต์ ค่าบริการวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจ่ายได้ และที่เกิดขึ้นตามปกติโดยสภาพงาน

(2) งบประมาณฝ่ายทุน ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และสิ่งปรับปรุง

(3) ประมาณการรายได้ ซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งกำไร เงินบำรุงการวิจัย เงินที่ได้รับชำระเกี่ยวเนื่องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และเงินที่ได้รับชำระจากแหล่งอื่น

(4) ประมาณการเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งสองตามมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2536

พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 มาตรา 18 (8) บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการเสนองบประมาณประจำปีขององค์กรร่วมต่อรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นภาพร/ผู้จัดทำ

30 พฤษภาคม 2556

 

วิชพงษ์/ตรวจ

3 มิถุนายน 2556