กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณามูลค่าและความน่าเชื่อถือของหลักประกันการรื้อถอน

ดาวน์โหลด PDF

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณามูลค่าและความน่าเชื่อถือของหลักประกันการรื้อถอน

                              

 

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ แห่งกฎกระทรวง กำหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการพิจารณามูลค่าและความน่าเชื่อถือของหลักประกันการรื้อถอน ดังต่อไปนี้้
         

          ข้อ ๑ ในประกาศนี้

          “หลักประกัน” หมายความว่า หลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม

          “มูลค่า” หมายความว่า ค่าหรือราคาของหลักประกันที่นำมาวางเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง

          “ความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า ลักษณะของหลักประกันที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

          “สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก” หมายความว่า สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกที่ยอมรับในประกาศนี้ ได้แก่ สถาบัน Moody’s Investors Service หรือสถาบัน Standard and Poor’s หรือสถาบัน Fitch Ratings หรือสถาบัน TRIS Rating หรือสถาบัน Fitch Rating (Thailand)

          “ธนาคารที่ได้รับการยอมรับ” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

          (๑) ธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) เป็นระดับน่าลงทุน(Investment Grade) โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก

          (๒) ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก (Subsidiary) หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับตั้งแต่ BBB+ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก

          (๓) ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกหรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตาม (๑) หรือ (๒) ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

          “กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงกำหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๙

          “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
         

          ข้อ ๒ หลักประกันที่มีความน่าเชื่อถือตามที่กำหนดในประกาศนี้ มีดังต่อไปนี้

          (๑) เงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย (Cashier Cheque)

          (๒) พันธบัตรของรัฐบาลไทย

          (๓) สัญญาค้ำประกันของธนาคาร

          (๔) สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้

          ทั้งนี้ ผู้รับสัมปทานอาจวางหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ประเภทเดียวทั้งหมดหรือหลายประเภทรวมกันก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าที่กำหนดในประกาศนี้
         

          ข้อ ๓ หลักประกันที่ผู้รับสัมปทานนำมาวาง จะต้องมีมูลค่า ณ วันที่วางหลักประกันในแต่ละกรณี ดังนี้

          (๑) กรณีที่ผลการประเมินสถานะการเงินของผู้รับสัมปทานไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ ๒๔ (๑) ของกฎกระทรวง ให้ผู้รับสัมปทานวางหลักประกันที่มีมูลค่าตามสัดส่วนที่กำหนดใน กฎกระทรวง จนกระทั่งเต็มจำนวนของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

          (๒) กรณีที่ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมหรือระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับการต่อเหลือห้าปีสุดท้ายตามที่กำหนดในสัมปทาน ตามข้อ ๒๔ (๒) ของกฎกระทรวง ให้ผู้รับสัมปทานวางหลักประกันที่มีมูลค่าเต็มจำนวนของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

          (๓) กรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ยื่นแผนงานการรื้อถอนและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน หรือไม่ยื่นประมาณการค่าใช้จ่ายที่มีการทบทวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๒๔ (๓) ของกฎกระทรวง หรือเมื่อผู้รับสัมปทานไม่ยื่นผลการประเมินสถานะทางการเงินภายในเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๒๔ (๔) ของกฎกระทรวง หรือเมื่อรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งเหตุเพิกถอนสัมปทาน ตามข้อ ๒๔ (๕) ของกฎกระทรวง ให้ผู้รับสัมปทานวางหลักประกันที่มีมูลค่าเต็มจำนวนตามที่อธิบดีประเมิน หรือตามที่ บุคคลภายนอกซึ่งอธิบดีเห็นสมควรให้เป็นผู้ประเมิน แล้วแต่กรณี

          เพื่อประโยชน์การคำนวณมูลค่าหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำเป็นต้องคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ให้คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่วางหลักประกัน โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้
         

          ข้อ ๔ หลักประกันประเภทเงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่ายที่มีความน่าเชื่อถือต้องเป็นเงินตราไทย
         

          ข้อ ๕ หลักประกันประเภทพันธบัตรของรัฐบาลไทยที่มีความน่าเชื่อถือ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

          (๑) เป็นพันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก

          (๒) เป็นพันธบัตรที่มีชื่อผู้รับสัมปทานเป็นผู้ทรงพันธบัตร ณ วันที่วางหลักประกัน

          (๓) เป็นพันธบัตรที่ปลอดจากภาระจำนำหรือภาระผูกพันใด ๆ
         

          ข้อ ๖ หลักประกันประเภทสัญญาค้ำประกันของธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

          (๑) เป็นสัญญาค้ำประกันที่ธนาคารที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้ออก

          (๒) เป็นสัญญาค้ำประกัน ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

          ในกรณีที่สัญญาค้ำประกันเป็นภาษาอังกฤษ สัญญาค้ำประกันนั้นจะต้องมีเนื้อความตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้รับสัมปทานดำเนินการให้ธนาคารผู้ออกสัญญาค้ำประกันมีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อความตามแบบที่กำหนดดังกล่าว
         

          ข้อ ๗ หลักประกันประเภทสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ ที่มีความน่าเชื่อถือ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

          (๑) เป็นสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ที่ธนาคารที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้ออก

          (๒) เป็นสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

          ในกรณีที่สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ สแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้นั้นจะต้องมีเนื้อความตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้รับสัมปทานดำเนินการให้ธนาคารผู้ออกสัญญาค้ำประกันมีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อความตามแบบที่กำหนดดังกล่าว
         

          ข้อ ๘ ในกรณีที่ธนาคารผู้ออกหลักประกันตามข้อ ๒ (๓) หรือ ๒ (๔) ได้รับการจัดอันดับเครดิตลดลงจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก จนส่งผลให้หลักประกันดังกล่าวที่ผู้รับสัมปทานได้วางไว้ขาดความน่าเชื่อถือตามประกาศนี้ ให้ผู้รับสัมปทานแจ้งให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบโดยเร็ว และนำหลักประกันที่มีความน่าเชื่อถือตามประกาศนี้ และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหลักประกันที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือนั้น มาเปลี่ยนแปลงหรือวางหลักประกันใหม่เพื่อทดแทน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่หลักประกันดังกล่าวขาดความน่าเชื่อถือ

          ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่เปลี่ยนแปลงหรือวางหลักประกันใหม่เพื่อทดแทนหลักประกันที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับสัมปทานยินยอมให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเรียกหลักประกันจากธนาคารผู้ออกหลักประกันดังกล่าวเป็นเงินสด เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกัน จากหลักประกันประเภทสัญญาค้ำประกันของธนาคาร หรือประเภทสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้มาเป็นหลักประกันประเภทเงินสด
         

          ข้อ ๙ หากหลักประกันมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดก่อนการรื้อถอนจะแล้วเสร็จ ผู้รับสัมปทานต้องดำเนินการ ดังนี้

          (๑) หลักประกันประเภทพันธบัตรของรัฐบาลไทย ให้ผู้รับสัมปทานนำหลักประกันใหม่ ที่มีความน่าเชื่อถือและมีมูลค่าไม่น้อยกว่าพันธบัตรของรัฐบาลไทยเดิมมาวางล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่พันธบัตรของรัฐบาลไทยเดิมจะครบกำหนดไถ่ถอน

          (๒) หลักประกันประเภทสัญญาค้ำประกันของธนาคาร หรือหลักประกันประเภทสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ ให้ผู้รับสัมปทานนำหลักประกันใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือและมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหลักประกันเดิมมาวางล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่ระยะเวลาการประกัน ของหลักประกันเดิมจะสิ้นสุด

          (๓) การต่ออายุหลักประกันประเภทสัญญาค้ำประกันของธนาคาร หรือหลักประกันประเภทสแตนบายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ที่ได้วางไว้เดิม ให้ผู้รับสัมปทานแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการต่ออายุหลักประกันดังกล่าว พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่ยืนยันการต่ออายุหลักประกันดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่ระยะเวลาการประกันของหลักประกันดังกล่าวจะสิ้นสุด

          ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีมีอำนาจบังคับหลักประกันเดิม
         

          ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เปรมฤทัย วินัยแพทย์
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ