กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด PDF

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

                              

 

          เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้กับผู้รับสัมปทานและผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมในการนำส่งแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ โดยสามารถยื่นแบบและจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษ ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการประชาชนโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ
         

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๐๐ สัตต แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
         

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการและกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
         

          ข้อ ๒ ให้ผู้รับสัมปทานและผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมทุกรายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (แบบ ชธ/ป๑๐) สำหรับแปลงสำรวจแต่ละแปลง โดยแสดงรายการครบถ้วนตามแบบที่กำหนดนั้น
         

          ข้อ ๓ การยื่นแบบ ชธ/ป๑๐ ให้ยื่นเป็นรายรอบระยะเวลาบัญชีต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ภายในกำหนดห้าเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
         

          ข้อ ๔ ให้ยื่นแบบ ชธ/ป๑๐ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบ Web Application ที่ https://ereceipt.dmf.go.th ซึ่งต้องยื่นจดหมายนำส่ง (ในรูปแบบPDF) ส่วนแบบ ชธ/ป๑๐ (ทั้งรูปแบบ Excel และ PDF)

          ผู้รับสัมปทานหรือผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมรายใดพึงเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษให้แก่รัฐบาล ตามมาตรา ๑๐๐ จัตวา วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้จัดทำแบบนำส่งผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (แบบ ชธ/ป๑๐/นส) พร้อมกับการยื่นแบบ ชธ/ป๑๐ ด้วย และให้นำเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมนำส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
         

          ข้อ ๕ เอกสารประกอบการยื่นแบบสำหรับแปลงที่มีรายได้จากการขายปิโตรเลียม ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

          (๑) งบทดลอง/ตารางเชื่อมโยงข้อมูลค่าใช้จ่ายระหว่างแบบ ชธ/ป๙ และ แบบ ชธ/ป๑๐

          (๒) งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้การรับรอง

          (๓) สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ภ.ง.ป.๗๐) ที่ยื่นต่อกรมสรรพากร

          (๔) เอกสารอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบแบบ (ถ้ามี)
         

          ทั้งนี้ นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สราวุธ แก้วตาทิพย์
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ