กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง กำหนดสถานที่ชำระค่าภาคหลวง แบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงและ เอกสารประกอบการยื่นชำระค่าภาคหลวงสำหรับผู้รับสัมปทาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด PDF

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง กำหนดสถานที่ชำระค่าภาคหลวง แบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวง และ
เอกสารประกอบการยื่นชำระค่าภาคหลวงสำหรับผู้รับสัมปทาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒

                              

 

          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับสัมปทานในการชำระค่าภาคหลวง โดยยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงและจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษ และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการประชาชน โดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ
         

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงกำหนดสถานที่ชาระค่าภาคหลวง แบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวง และเอกสารประกอบการยื่นชำระค่าภาคหลวงสำหรับผู้รับสัมปทานที่มีความประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
         

          ข้อ ๑ การชำระค่าภาคหลวง ให้นำเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
         

          ข้อ ๒ การยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวง ให้เป็นไปตามแบบ ชธ/ป๗ และ แบบ ชธ/ป๗/๑ และเอกสารประกอบในรูปของดิจิทัลไฟล์ ผ่านทางระบบ Web Application ที่ https://ereceipt.dmf.go.th
         

          ข้อ ๓ เอกสารประกอบแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวง ได้แก่

          (๑) จดหมายนำส่งการชำระค่าภาคหลวง พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

          (๒) สำเนาสัญญาซื้อขายปิโตรเลียมในกรณีที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงครั้งแรก หรือสำเนาสัญญาซื้อขายปิโตรเลียมแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสัญญาซื้อขายปิโตรเลียมในสาระสำคัญ

          (๓) รายละเอียดการคำนวณปริมาณของปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่าย โดยกำหนดให้ใช้ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง หรือสามารถปัดเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งขึ้นกับชนิดของปิโตรเลียม

          (๔) รายละเอียดของราคาและปริมาณปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่ายแต่ละครั้ง
         

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เปรมฤทัย วินัยแพทย์
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ