กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง การนำส่งค่าภาคหลวงสำหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด PDF

 

กฎกระทรวง
การนำส่งค่าภาคหลวงสำหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
พ.ศ. 2561

_________________


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และมาตรา ๕๓/๖ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
          “ผู้รับสัญญา” หมายความว่า ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
          “ผลผลิตรวมของปิโตรเลียม” หมายความว่า
          (๑) เมื่อเกี่ยวกับน้ำมันดิบ ให้หมายถึง น้ำมันดิบทั้งหมดที่ผู้รับสัญญานำขึ้นมากักเก็บและได้ขายหรือจำหน่ายเป็นครั้งคราว ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต ซึ่งวัดค่าที่คลังเก็บนั้น ๆ โดยหักเอาตะกอนและน้ำออก และให้หมายความรวมถึงปริมาณน้ำมันดิบที่ผู้รับสัญญานำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วย และ
          (๒) เมื่อเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ให้หมายถึง ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่ผู้รับสัญญาผลิตขึ้นมาและได้ขาย ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต
          ข้อ ๒ ให้ผู้รับสัญญานำส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐโดยหักจากผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในอัตราร้อยละสิบ โดยให้คำนวณจากเงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายผลผลิตรวมของปิโตรเลียม
          ข้อ ๓ ให้ผู้รับสัญญานำส่งค่าภาคหลวงสำหรับผลผลิตรวมของปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่ายในเดือนใดเป็นสกุลเงินบาทไทยให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือโดยวิธีการอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกำหนด
          ในกรณีที่ขายหรือจำหน่ายผลผลิตรวมของปิโตรเลียมเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกจากสกุลเงินบาทไทยการนำส่งค่าภาคหลวงตามวรรคหนึ่ง ให้คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในรอบเดือนที่มีการขาย
หรือจำหน่ายโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายวันที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้

          ข้อ ๔ ผู้รับสัญญาต้องยื่นแบบแสดงรายการนำส่งค่าภาคหลวงพร้อมการนำส่งค่าภาคหลวงตามข้อ ๓ ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
          (๑) สถานที่ขายหรือจำหน่าย
          (๒) ชนิดของปิโตรเลียมและแปลงสำรวจที่ทำการผลิต
          (๓) รอบระยะเวลาที่ขอนำส่งค่าภาคหลวง
          (๔) ปริมาณการขายหรือจำหน่ายปิโตรเลียมในรอบระยะเวลาตาม (๓)
          (๕) ราคาขายหรือจำหน่ายปิโตรเลียมที่ใช้ในการคำนวณค่าภาคหลวง
          (๖) การคำนวณค่าภาคหลวงที่นำส่งจากปริมาณผลผลิตรวมของปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่ายตาม (๔)

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ศิริ จิระพงษ์พันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๓/๖ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นผู้นำส่งค่าภาคหลวงแก่รัฐ โดยให้หักจากผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในอัตราร้อยละสิบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้