กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับ สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด PDF

 

กฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับ
สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ
พ.ศ. 2561

___________________

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และมาตรา ๕๓/๘ และมาตรา ๕๓/๑๘ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
          ข้อ ๒ ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
          (๑) คำขอดังต่อไปนี้
                    (ก) คำขอสัมปทาน ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
                    (ข) คำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
                    (ค) คำขอเป็นผู้รับสัญญาจ้างบริการ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
          (๒) ค่าสงวนพื้นที่แต่ละแห่งสำหรับสัมปทาน
                    ตารางกิโลเมตรละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
                    เศษของตารางกิโลเมตร ให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตราส่วน
          (๓) ค่ารังวัด ตามความยาวของระยะที่วัด
                    กิโลเมตรหรือเศษของกิโลเมตรละ ๒๕๐ บาท
          (๔) ค่าหลักเขตบนพื้นดิน หลักละ ๗๕๐ บาท

          ข้อ ๓ สำหรับผู้ที่ได้รับสัมปทานอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ ใช้บังคับ และมิได้เป็นผู้ที่ได้รับความยินยอมจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้เสียค่าสงวนพื้นที่ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัมปทานของผู้รับสัมปทานดังกล่าว
 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ศิริ จิระพงษ์พันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เพิ่มความเป็นหมวด ๓/๑ สัญญาแบ่งปันผลผลิต และหมวด ๓/๒ สัญญาจ้างบริการ เพื่อให้สิทธิสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมแก่ผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือผู้รับสัญญาจ้างบริการ นอกเหนือจากระบบสัมปทานด้วย และโดยที่มาตรา ๕๓/๘ และมาตรา ๕๓/๑๘ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้นำมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๔) มาใช้บังคับแก่สัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาจ้างบริการ สมควรกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับสัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาจ้างบริการด้วยเช่นเดียวกับสัมปทาน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้