กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง กำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด PDF

 

กฎกระทรวง
กำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
พ.ศ. 2561

_____________________


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และมาตรา ๕๓/๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ สัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เป็นไปตามแบบ ชธ/ป๑๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
          ข้อ ๒ สัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติมที่ทำขึ้นภายหลัง ให้เป็นไปตามแบบ ดังต่อไปนี้
          (๑) กรณีที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนดให้รัฐมนตรีทำโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ และโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามแบบ ชธ/ป๑๒/๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
          (๒) กรณีที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนดให้รัฐมนตรีทำโดยคำแนะนำของคณะกรรมการให้เป็นไปตามแบบ ชธ/ป๑๒/๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
          (๓) กรณีที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนดให้อธิบดีทำโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้เป็นไปตามแบบ ชธ/ป๑๒/๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ศิริ จิระพงษ์พันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เพิ่มความเป็นหมวด ๓/๑ สัญญาแบ่งปันผลผลิต เพื่อให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแก่ผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตและโดยที่มาตรา ๕๓/๒ วรรคสอง บัญญัติให้แบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้