กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

แก้คำผิด ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย สำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ดาวน์โหลด PDF

 

แก้คำผิด
ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย สำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม


          ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๕๔ ง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 

          เอกสารแนบท้าย บริเวณด้านมุมบนขวาของแผนที่หมายเลข ป. ๙๕/๒๕๖๑ จำนวนรวมพื้นที่ จากคำว่า “7,736 sq.km” ให้แก้เป็น
“7,748 sq.km”