กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง ข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง

ดาวน์โหลด PDF

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง ข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง

                              

 

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ วรรคสาม ของกฎกระทรวง กำหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีออกประกาศกำหนดหลักการสำหรับจัดทำข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง ดังต่อไปนี้
         

          ข้อ ๑ ในประกาศนี้

          “สิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ” หมายความว่า สิ่งติดตั้งที่อธิบดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานส่งมอบ ตามข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง

          “ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ” หมายความว่า จำนวนเงินที่ผู้รับสัมปทานตกลงส่งมอบให้หน่วยงานของรัฐผู้รับมอบพร้อมกับสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบตามข้อตกลง เพื่อใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ

          “ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ” หมายความว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเฉพาะในส่วนของสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ ตามที่กำหนดไว้ในแผนงานการรื้อถอนโดยละเอียด และประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี

          “ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมสะสม (Cumulative Production)” หมายความว่า ปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันสิ้นอายุสัมปทาน

          “ปริมาณปิโตรเลียมทั้งหมด (Estimated Ultimate Recoverable Resources)” หมายความว่า ผลรวมปริมาณการผลิตปิโตรเลียมสะสมกับปริมาณปิโตรเลียมที่คาดว่าจะผลิตได้หลังวันสิ้นอายุสัมปทาน โดยอ้างอิงวิธีการประเมินปริมาณสำรองและทรัพยากรปิโตรเลียมตามมาตรฐาน Petroleum Resources Management System หรือมาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีเห็นชอบ

          “กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวง กำหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๙

          “ข้อตกลง” หมายความว่า ข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้งระหว่างหน่วยงานรัฐผู้รับมอบและผู้รับสัมปทาน

          “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
         

          ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับมอบและผู้รับสัมปทาน ทำข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง
ตามหลักการ ดังต่อไปนี้

          (๑) รายการและสภาพสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ

          (๒) ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ

          (๓) การปลอดภาระหน้าที่รับผิดชอบการรื้อถอน

          (๔) การให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
         

          ข้อ ๓ ภายใต้หลักการตามข้อ ๒ (๑) ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับมอบและผู้รับสัมปทานทำข้อตกลงเกี่ยวกับรายการและสภาพสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ โดยมีรายละเอียดครอบคลุมการใช้งานการประเมินสภาพ การดูแลบำรุงรักษา และการซ่อมแซมสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ เพื่อให้สิ่งติดตั้งที่ส่งมอบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ให้ผู้รับสัมปทานบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบจนถึงวันสิ้นอายุสัมปทานตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดีสำหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานได้ประพฤติในกิจการของตนเองโดยตลอด
         

          ข้อ ๔ ภายใต้หลักการตามข้อ ๒ (๒) ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับมอบและผู้รับสัมปทานทำข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ ตามสัดส่วน ดังนี้

          ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ = (ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ X ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมสะสม) / ปริมาณปิโตรเลียมทั้งหมด

          เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบตามวรรคแรก ให้ผู้รับสัมปทานส่งรายงานปริมาณผลิตปิโตรเลียมสะสมต่ออธิบดีภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปหลังจากครบกำหนดแต่ละรอบไตรมาสตามปีปฏิทิน โดยให้เริ่มส่งรายงานดังกล่าวครั้งแรกภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป หลังจากครบกำหนดรอบไตรมาสที่เริ่มในเดือนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
         

          ข้อ ๕ ภายใต้หลักการตามข้อ ๒ (๓) ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับมอบและผู้รับสัมปทาน ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการปลอดภาระหน้าที่รับผิดชอบการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ โดยมีรายละเอียดว่าผู้รับสัมปทานจะปลอดภาระหน้าที่รับผิดชอบการรื้อถอนภายใต้เงื่อนไขเมื่อผู้รับสัมปทานส่งมอบสิ่งติดตั้งพร้อมค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบในวันสิ้นอายุสัมปทาน

          หน่วยงานของรัฐผู้รับมอบอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบโดยใช้จ่ายจากค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง

          ผู้รับสัมปทานยังคงต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิต ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใด ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ ถ้าความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการ ซึ่งเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับสัมปทานก่อนวันสิ้นอายุสัมปทาน
         

          ข้อ ๖ ภายใต้หลักการตามข้อ ๒ (๔) ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับมอบและผู้รับสัมปทานทำข้อตกลงเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และสามารถรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียมได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดครอบคลุมการให้ความร่วมมือทางด้านเทคนิค หรือด้านสัญญาอื่นใด ตลอดจนการให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐผู้รับมอบเตรียมการก่อนเริ่มกิจการปิโตรเลียมเฉพาะที่จำเป็นในพื้นที่สัมปทานก่อนวันสิ้นอายุสัมปทาน ทั้งนี้ การดำเนินการของบุคคลดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน
         

          ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วีระศักดิ์ พึ่งรัศมี
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ