กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่แปลงสํารวจในทะเลอ่าวไทย สําหรับการให้ยื่นขอสิทธิสํารวจและผลิตปิโตรเลียม

ดาวน์โหลด PDF

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย สำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

                       

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และมาตรา 53/8 มาตรา 53/18 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 28 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

          1. ให้ยกเลิกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 

 

          2. กำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย สำหรับการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำนวน 2 แปลง โดยมีแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ป. 95/2561 ท้ายประกาศนี้
         

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

วีระศักดิ์ พึ่งรัศมี

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ