กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2514) ยกเลิกโดยกฏกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2517)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2514)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

----------------------------------------

 

ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2517)