กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2532) ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555

 

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2532)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

----------------------------------------

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 21-23 เล่ม 106 ตอนที่ 227 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2532

 

ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555