กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2524) ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ. 2555

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2524)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

----------------------------------------

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 3-13 เล่ม 98 ตอนที่ 167 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2524

 

ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ. 2555