กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2524) ยกเลิกโดยกฏกระทรวงกำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ.2555

 

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2524)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

----------------------------------------

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 3-4 เล่ม 98 ตอนที่ 62 ลงวันที่ 27 เมษายน 2524