กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2522) ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2530)

 

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2522)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

----------------------------------------

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 8-10 เล่ม 96 ตอนที่ 121 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2522

 

ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2530)