กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2514) ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2530)

 

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2514)

 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

--------------------------------------------
 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 44-47 เล่ม 88 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 23 กันยายน 2514

 

ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2530)