กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2514) ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2555

 

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2514)

 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

----------------------------------------
 

ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2555

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 28-31 เล่ม 88 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 23 กันยายน 2514