กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2514) ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจ ผลิตและอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ. 2555

 

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2514)

 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

----------------------------------------


 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 18-27 เล่ม 88 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 23 กันยายน 2514

 

ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจ ผลิตและอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ. 2555