กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514) ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555

 

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514)

 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

----------------------------------------
 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 15-17 เล่ม 88 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 23 กันยายน 2514

 

ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555