กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

--------------------------------------------

 

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 10-14 เล่ม 88 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 23 กันยายน 2514

 

 

ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555