กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) การกำหนดค่าธรรมเนียม (ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532))

ดาวน์โหลด PDF

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514)

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

----------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังนี้

          ให้กำหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

          (1) คำขอสัมปทาน ฉบับละ 60 บาท

          (2) ค่าสงวนพื้นที่ ตารางกิโลเมตร

หรือเศษของตารางกิโลเมตรละ 4,000 บาท ต่อปี

          (3) ค่ารังวัดตามความยาวของระยะที่วัดกิโลเมตร

หรือเศษของกิโลเมตรละ 120 บาท

          (4) ค่าหลักเขตบนพื้นดิน หลักละ 500 บาท

 

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2514

 

พจน์ สารสิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

 

 

*[ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) แต่กฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับสัมปทานสำหรับสัมปทานที่ได้ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ใช้บังคับ]

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 8-9 เล่ม 88 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 23 กันยายน 2514