กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2514) การกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลด PDF

 

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2514)

 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

-----------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 14 (5) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

          ข้อ 2 รูปถ่ายติดบัตรประจำตัวให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบปกติ ไม่สวมหมวก

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2514

 

พจน์ สารสิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ