กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการและกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการและกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ

-----------------------------------------------------

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 100 สัตต แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 กรมทรัพยากรธรณีกำหนดแบบแสดงรายการและกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ให้ผู้รับสัมปทานและผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมทุกราย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษสำหรับแปลงสำรวจแต่ละแปลง โดยแสดงรายการครบถ้วนตามแบบที่กำหนดนั้น

          ข้อ 2 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ให้ยื่นเป็นรายรอบระยะเวลาบัญชีต่อกรมทรัพยากรธรณี ภายในกำหนดห้าเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

ในกรณีที่ยังไม่มีรอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ให้ใช้รอบระยะเวลาบัญชีตามปกติของผู้รับสัมปทานหรือผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียม ทั้งนี้ รอบระยะเวลาบัญชีแรกให้เริ่มนับแต่วันออกสัมปทานปิโตรเลียม หรือวันเข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจแต่ละแปลงแล้วแต่กรณี

สำหรับแปลงสำรวจที่ได้รับความยินยอมจากรัฐมนตรีตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ให้รอบระยะเวลาบัญชีแรกเริ่มนับแต่วันที่แปลงสำรวจนั้นได้รับหนังสือแจ้งความยินยอมของรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

          ข้อ 3 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ให้ยื่นที่กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี

          ผู้รับสัมปทานหรือผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมรายใดพึงเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษให้แก่รัฐบาล ตามมาตรา 100 จัตวา วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ให้จัดทำแบบนำส่งผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษด้วย

          ข้อ 4 แบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษให้เป็นไปตามแบบ กทธ/ป10 ท้ายประกาศนี้

          ข้อ 5 แบบนำส่งผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษให้เป็นไปตามแบบ กทธ/ป10/นส ท้ายประกาศนี้

          ข้อ 6 แบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยื่นภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2536

 

วีระวัฒน์ บุณยเกตุ

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

 

 

 

แบบแสดงรายการเพื่อคํานวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ

สําหรับแปลงสํารวจแต่ละแปลง

ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

สําหรับกรอกโดยผู้รับสัมปทาน/ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมแต่ละรายเพื่อนําส่งผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ


แปลงสำรวจหมายเลข.....................สัมปทานเลขที่...............................สัมปทานเพิ่มเติมฉบับที่..................

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่....................................................ถึงวันที่............................................

        มี           ไม่มี    ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษที่ต้องเสีย


รายชื่อและสัดส่วนสิทธิประโยชน์ของผู้รับสัมปทาน/ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมทั้งหมดในแปลงสํารวจแปลงนี้

ชื่อบริษัท

สถานภาพ (ผู้รับสัมปทาน/

ผู้ร่วมประกอบกิจการ)

สัดส่วนสิทธิประโยชน์(ร้อนละ)

 

 

   
รวม 100


ในรอบระยะเวลาบัญชีนี้                                          มี         ไม่มี       ถ้าคำตอบคือ มี ใหเแนบแบบ

(1)มีรายได้ปิโตรเลียมเกิดขึ้นหรือไม่                                                กทธ/ป 10/1 และ

กทธ/ป 10/5                                                                       

(2)มีรายจ่ายปิโตรเลียมเกิดขึ้นหรือไม่                                               กทธ/ป 10/2

(3)มีค่าลดหย่อนพิเศษพึงหักได้หรือไม่                                             กทธ/ป 10/3

(4)ความลึกสะสมรวมของหลุมเจาะ เปลี่ยนแปลงหรือไม่                        กทธ/ป 10/4

    ความลึกสะสมของหลุมเจาะปิโตรเลียมทั้งหมดในแปลงสำรวจ                  เท่ากับ...........เมตร

(5)ค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสำรวจ           

   ตามที่กำหนดไว้ในสัมปทาน                                                              เท่ากับ...........เมตร                                                                 

 

ด้านหลัง

การคำนวณผลแระโยชน์ตอบแทนพิเศษ                                                                           (หน่วย : บาท)

คำนวณ กำไร/ขาดทุน ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนี้

(1) รายได้ปิโตรเลียม                                                                                  ......................

(2) หัก รายจ่ายปิโตรเลียมและค่าลดหย่อนพิเสษ

(3)      รายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็นทุน                       ......................

(4)      รายจ่ายปิโตรเลียมปกติและจำเป็น               ......................

(5)      ค่าลดหย่อนพิเศษ                                    ......................

(6)      รวม (3) ถึง (5)                                                                               ...................... 

(7)      ผลกำไรปิโตรเลียมประจำปี    ผลขาดทุนปิโตรเลียมประจำปี                  ...................... 

(8) หัก ผลขาดทุนปิโตรเลียมคงเหลือยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีก่อน                  ......................

(9)      ผลกำไรปิโตรเลียมประจำปี    ผลขาดทุนปิโตรเลียมคงเหลือยกไป          ......................

             ที่พึ่งเสียผลประโยชน์             รอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

             ตอบแทนพิเศษ


   ส่วนนี้ให้กรอกเฉพาะกรณีที่มีผลกำไรปิโตรเลียมประจำปีที่พึงเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ

(10) อัตราผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ)                                               ...................... 

(11) จำนวนผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษพึงชำระจากแปลงสำรวจแปลงนี้                 ...................... 


ข้าพเจ้าผู้รับสัมปทาน/ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมข้อมูลในแบบนี้ถูกต้องทุกประการ

 

                                                                                                 ลงลายมือ

                                                                                   ชื่อ..........................................

                                                                                    (...........................................)

                                                                              บริษัท...........................................

 

หมายเหตุ  (1)  ผลขาดทุนปิโตรเลียมให้แสดงตัวเลขพร้อมใส่วงเล็บ

                (2)  ผู้ลงลายมือชื่อจะต้องเป็นผู้รับสัมปทาน/ผู้รวมประกอบกิจการหรือผู้มีอำนาจลงนาม

                      ตามที่ผู้รับสัมปทาน/ผู้ร่วมประกอบกิจการได้มีหนังสือแจ้งให้กรมทรัพยากรธรณีทราบ

กทธ/ป 10/1

แบบแสดงรายละเอียดรายได้ปิโตรเลียม

 รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่.............................................

 แปลงสำรวจหมายเลข....................สัมปทานเลขที่.............................สัมปทานเพิ่มเติมฉบับที่........

 


 รายได้จากการขาย จำหน่ายปิโตรเลียมในแปลงสำรวจแปลงนี้ทั้งหมดในรอบปี                          (หน่วย : บาท)

  ก๊าจธรรมชาติ ก๊าจธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ อื่นๆ รวม

 1.ยอดเงินได้จากการขายปิโตรเลียม

 2.มูลค่าของปิโตรเลียมที่จำหน่าย

 3.มูลค่าของปิโตรเลียมที่ส่งชำระ

 เป็น

    ค่าภาคหลวง

         

รวม

(ก)

 


 รายได้จากการขาย จำหน่ายปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่ผู้ยื่นแบบ ...............................................บาท(ข)


 ยอดเงินได้เนื่องจากการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม                       (หน่วย : บาท)

ทรัพย์สินหรือสิทธิที่โอน

วัน เดือน ปี

ที่โอน

ชื่อผู้รับโอน

มูลค่าต้นทุนของ

ทรัพย์สินที่โอน

ราคาที่โอน

 

 

       
รวม         (ค)

 


 รายได้ปิโตรเลียมรวมทั้งสิ้น (ข)+(ค)                                        ........................................ บาท

 

   กทธ/ป 10/2  

แบบแสดงรายละเอียดรายจ่ายปิโตรเลียม

 รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่.........................................ถึงวันที่...............................................

 แปลงสำรวจหมายเลข..................สัมปทานเลขที่..............................สัมปทานเพิ่มเติมฉบับที่........

 รายจ่ายปิโตรเลียมที่เป็นทุน                                                                            (หน่วย : บาท) 

รายการ จำนวนเงิน

 1.ค่าสำรวจ

            1.1 ธรณีวิทยา

            1.2 ด้วยวิธีวัดความไหวสะเทือน

            1.3 ธรณีฟิสิกส์อย่างอื่น

 2.เงินหรือทรัพย์สินที่จ่ายแก่รัฐบาลตามข้อผูกพันในสัมปทาน (ไม่รวมค่าภาคหลวง)

            2.1 ค่าศึกษาและฝึกอบรม

            2.2 ค่าอย่างอื่นที่มีระบุไว้ในที่ใด

 3.ค่าขุดเจาะและพัฒนาหลุมปิโตรเลียม

            3.1 หลุมแรกสำรวจ

            3.2 หลุมประเมินผล

            3.3 หลุมพัฒนา

            3.4 ค่าต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลง 3.1 หรือ 3.2 ให้เป็นหลุมผลิต

            3.5 หลุมเพื่อการอื่น

 4.แท่นหรือสถานีหลุมผลิตหรือกรรมวิธี

            4.1 แท่นหรือสถานีหลุมผลิต รวมทั้งเครื่องมือที่ติดตั้ง

            4.2 แท่นหรือสถานีกรรมวิธี รวมทั้งเครื่องมือที่ติดตั้ง

            4.3 แท่นหรือสถานีกรรมวิธีขั้นสุดท้ายที่แยกไปจาก 4.2 (หากมี) รวมทั้งเครื่องมือที่ติดตั้ง

 5.อาคารสำนักงานและที่พักอาศัย

 6.ระบบท่อส่งปิโตรเลียม

 7.สถานีเก็บรักษาปิโตรเลียม

 8.ค่าปรับปรุงพื้นภูมิประเทศ รวมทั้งค่าก่อสร้างถนนและทางรถไฟ

 9.เครื่องมือสื่อสารต่างๆ

 10.ยานพาหนะ

            10.1 รถยนต์

            10.2 ยานพาหนะอย่างอื่นนอกจาก 10.1

 11.สถานีให้การสนันสนุนรวมทั้งท่าเทียบเรือ

 12.ค่าสิทธิ รวมทั้งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

             12.1 ค่าใช้เทคโนโลยีในลักษณะต่างๆ

             12.2 ค่าศึกษาวิเคราะห์ ทดสอบ รวมทั้งการประเมินผลใดๆ

             12.3 ค่าออกแบบทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และอื่นๆ

             12.4 ค่าให้คำปรึกษาวางระบบงาน รับจัดงาน และอื่นๆ

             12.5 ค่าอย่างอื่นนอกจาก 12.1 ถึง 124

 13.ทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจาก 1 ถึง 12

 
รวม  

 

 

(ด้านหลัง)

 รายจ่ายปิโตรเลียมตามปกติและจำเป็น                                                                     (หน่วย : บาท)

รายการ จำนวนเงิน

 1.ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการเช่าทรัพย์สิน

 2.ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่ปรึกษา

 3.ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

 4.เงินเดือน ค่าแรง ค่าจ้าง

 5.ค่ารับรอง

 6.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/บำเหน็จบำนาญ

 7.รายจ่ายที่จัดสรรจากสำนักงานใหญ่ต่างประเทศ

 8.ค่าประกันภัย

 9.ค่าสาธารณูปโภค

 10.ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง

 11.ค่าชดเชยความเสียหาย

 12.รายจ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่รัฐบาล

 13.ค่าภาคหลวง

 14.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรดระบุ (ที่ถือเป็นรายจ่ายตามปกติและจำเป็น)

      ..............................................................................................

      ..............................................................................................

      ..............................................................................................

 
รวม    

 

 

กทธ/ป 10/3

แบบแสดงรายละเอียดการคำนวณค่าลดหย่อนพิเศษสำหรับแปลงสำรวจ

 รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่...........................................

 แปลงสำรวจหมายเลข....................สัมปทานเลขที่................................สัมปทานเพิ่มเติมฉบับที่.....

 ค่าลดหย่อนพิเศษ ได้แก่ จำนวนเงินที่รัฐบาลกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวในขณะที่ให้สัมปทานตามหลักเกณฑ์และ

 วิธีการที่กำหนดในกฏกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514

 


 รายจ่ายที่เป็นทุนตามกฏหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่จำนำมาคำนวนค่าลดหย่อนพิเศษ

(หน่วย : บาท)

  จำนวนเงิน

 1.สถานที่ที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล

 2.ท่อขนส่งปืโตรเลียม

 3.เครื่องอุปกรณ์เพื่อการผลิตปิโตรเลียม

 4.เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กระตุ้นเพื่อเพิ่มการผลิตปิโตรเลียม

 5.ทรัพย์สินที่มีรูปร่างที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินตาม 1 ถึง 4

 
 รวม

 

 


 อัตราค่าลดหย่อนพิเศษตามที่กำหนดในสัมปทาน (ร้อยละ)                                  ................................


 จำนวนค่าลดหย่อนพิเศษสำหรับแปลงสำรวจ

 ...........................บาท

 

กทธ/ป 10/5

แบบแสดงรายละเอียดการคำนวณอัตราผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ

 รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่...........................................

 แปลงสำรวจหมายเลข....................สัมปทานเลขที่................................สัมปทานเพิ่มเติมฉบับที่.....

  อัตราผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษกำหนดจาก ค่ารายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร ตามหลักเกณฑ์ 

  ในมาตรา 100 เบญจ


 การคำนวณค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตร

 (1) รายได้ปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานที่เกิดจากแปลงสำรวจในรอบปี [ Rev() ]

      (คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฏกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ.2534) ออกตาความในพระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ.2514)

      Rev       =    รายได้ปิโตรเลียมในแปลงสำรวจในรอบปีสำหรับ

                         รอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นแบบแสดงรายการ (กทธ/ป 10/1 หัวข้อ (ก)     .................บาท

      l           =     อัตราแลกเปลี่ยนของปีที่ได้รับสัมปทาน (กทธ/ป 10/5-1)    ...............บาท/..............

      l           =     อัตราแลกเปลี่ยนของรอบระยะเวลาบัญชี (กทธ/ป 10/5-2)   ...............บาท/..............

      c          =     ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ได้รับสัมปทาน (กทธ/ป 10/5-3)   .......................

      c          =     ดัชนีราคาผู้บริโภคของรอบระยะเวลาบัญชี (กทธ/ป 10/5-4)  .......................

      w         =     ดัชนีราคาขายส่งของปีที่ได้รับสัมปทาน (กทธ/ป 10/5-3)      .......................

      w         =     ดัชนีราคาขายส่งของรอบระยะเวลาบัญชี (กทธ/ป 10/5-4)     .......................

      [Rev]         Rev/x   x 0.5                                                               ......................บาท

 (2) ค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสำรวจตามที่กำหนดไว้ในสัมปทาน

                           ...................เมตร

 (3) ความลึกสระสมรวมของหลุมเจาะปิโตรเลียมทั้งหมดในแปลงสำรวจ (กทธ/ป 10/4)

                          ....................เมตร

 (4) ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึดหนึ่งเมตร          ___(1)___                  ...................บาท
                                                                             (2) + (3)

                                                                                

 

(ด้านหลัง)

  การคำนวณอัตราผลปรโยชน์ตอบแทนพิเศษ

 ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งแมตร

 ..............บาท

       ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตรไม่เกิน 4,800

         อัตราผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ                                                                     =    0

       ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตรเกิน 4,800 แต่ไม่เกิน 14,400

         อัตราผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ    =     [(ค่าของรายได้ - 4,800)  /  240]  = ...................%

       ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตรเกิน 14,400 แต่ไม่เกิน 33,600

         อัตราผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ = 40 +[(ค่าของรายได้ - 14,400)  /  960] = ...................%

       ค่าของรายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะลึกหนึ่งเมตรเกิน 33,600 

         อัตราผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ = 60 +[(ค่าของรายได้ - 33,600) / 3,840] = ...................%

 

 หมายเหตุ   (1)  การคำนวณอัตราผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษให้คำนวนตามวิธีที่กำหนดสำหรับช่วงค่าของ

                  รายได้ในรอบปีต่อหลุมเจาะหนึ่งเมตรที่คำนวณได้

                  (2) อัตราผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จุดทศนิยมให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มและอัตราสูงสุด

                  ไม่เกินร้อยละ 75

 

กทธ/ป 10/5-1

แบบแสดงรายละเอียดการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของปีที่ได้รับสัมปทาน

 

 รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่...........................................

 แปลงสำรวจหมายเลข....................สัมปทานเลขที่................................สัมปทานเพิ่มเติมฉบับที่.....

                           อัตราแลกเปลี่ยนของปีที่ได้รับสัมปทาน (1) หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยน
 ของเดือนในรอบสิบสองเดือนของปีที่ได้รับสัมปทาน
                           อัตราแลกเปลี่ยนของเดือน หมายความว่า ค่าเฉลี่ยประจำเดือนของอัตราซื้อขั้นต่ำและ   
 อัตราขายขั้นสูงของตั๋วเงินที่ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากำหนดเป็นประจำวันสำหรับให้ธนาคาร
 พาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินที่ใช้ในการคำนวณ
 ปรับปรุงค่ารายได้ปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน และให้เฉลี่ยเฉพาะจำนวนวันทำการภายในเดือนนั้นของทุนรักษา
 ระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
                             รอบสิบสองเดือนของปีที่ได้รับสัมปทาน หมายความว่า ระยะเวลาสิบสองเดือนโดยเริ่ม
ตั้งแต่ห้าเดือนก่อนเดือนที่ได้รับสัมปทาน

เดือน       พ.ศ..................... อัตราแลกเปลี่ยนของเดือน(บาท/.............)

 1.                                                       
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.

 
รวม         

 อัตราแลกเปลี่ยนปีที่ได้รับสัมปทาน                                                  .......................บาท/....................

 

 

 

กทธ/ป 10/5-2

แบบแสดงรายละเอียดการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของรอบระยะเวลาบัญชี

 

 รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่...........................................

 แปลงสำรวจหมายเลข....................สัมปทานเลขที่................................สัมปทานเพิ่มเติมฉบับที่.....

                           อัตราแลกเปลี่ยนของปีที่ได้รับสัมปทาน (1) หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยน
 ของเดือนในรอบสิบสองเดือนของปีที่ได้รับสัมปทาน
                            อัตราแลกเปลี่ยนของเดือน หมายความว่า ค่าเฉลี่ยประจำเดือนของอัตราซื้อขั้นต่ำและ   อัตราขายขั้นสูงของตั๋วเงินที่ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากำหนดเป็นประจำวันสำหรับให้ธนาคาร
 พาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินที่ใช้ในการคำนวณ
 ปรับปรุงค่ารายได้ปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน และให้เฉลี่ยเฉพาะจำนวนวันทำการภายในเดือนนั้นของทุนรักษา
 ระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
                             รอบระยะเวลาบัชชี หมายความว่า รอบระยะเวลาบัญชีตามกฏหมายว่าด้วยภาาีเงินได้
 ปิโตรเบียม

เดือน       พ.ศ..................... อัตราแลกเปลี่ยนของเดือน(บาท/.............)

 1.                                                       
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.

 
รวม         

 อัตราแลกเปลี่ยนของรอบระยะเวลาบัญชี                                            .......................บาท/....................

 

 

 

กทธ/ป 10/5-3

แบบแสดงรายละเอียดการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาขายส่งของปีที่ได้รับสัมปทาน

 

 รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่...........................................

 แปลงสำรวจหมายเลข....................สัมปทานเลขที่................................สัมปทานเพิ่มเติมฉบับที่.....

                           ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ได้รับสัมปทาน (c) หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้บริโภค   ของรอบสิบสองเดือนของปีที่ได้รับสัมปทาน
                           ดัชนีราคาผู้บริโภค หมายความว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปรายเดือนของประเทศไทย ซึ่งกรม   เศรฐกิจการพาณิชย์จัดทำ
                           ดัชนีราคาขายส่งของปีที่ได้รับสัมปทาน(w)หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของดัชนิราคาขายส่งของ   รอบสิบสองเดือนของปีที่ได้รับสัมปทาน
                           ดัชนีราคาขายส่ง หมายความว่า ดัชนีราคาขายส่งรายเดือนของประเทศไทย ซึ่งกรมเศรฐ   กิจการพาณิชย์จัดทำ
                            รอบสิบสองเดือนของปีที่ได้รับสัมปทาน หมายความว่า ระยะเวลาสิบสองเดือนโดยเริ่ม
 ตั้งแต่ห้าเดือนก่อนเดือนที่ได้รับสัมปทาน
 ปีฐานที่ใช้ในการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาขายส่ง ปี พ.ศ.....................

เดือน  พ.ศ.................... ดัชนีราคาผู้บริโภค(c) ดัชนีราคาขายส่ง(w)

 1.                              
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.

                                                                     
รวม           

 ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ได้รับสัมปทาน                                          .....................................
 ดัชนีราคาขายส่งของปีที่ได้รับสัมปทาน                                            ..................................... 

   หมายเหตุ       ในกรณีที่กรมเศรฐกิจการพาณิชย์ประกาศเปลี่ยนแปลงปีฐานที่ใช้ในการคำนวณดัชนีราคาผู้                               บริโภคหรือดัชนีราคาขายส่ง ให้ปรับดัชนีราคาดังกล่าวของปีที่ได้รับสัมปทานเป็นปีฐานเดียว                             กันกับรอบระยะเวลาบัญชี

 

 

กทธ/ป 10/5-4

แบบแสดงรายละเอียดการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาขายส่งของรอบระยะเวลาบัญชี

 

 รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่...........................................

 แปลงสำรวจหมายเลข....................สัมปทานเลขที่................................สัมปทานเพิ่มเติมฉบับที่.....

                           ดัชนีราคาผู้บริโภคของรอบระยะเวลาบัญชี (c) หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาผู้บริโภค   ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
                           ดัชนีราคาผู้บริโภค หมายความว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปรายเดือนของประเทศไทย ซึ่งกรม   เศรฐกิจการพาณิชย์จัดทำ
                           ดัชนีราคาขายส่งของรอบระยะเวลาบัญชี (w)หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของดัชนิราคาขายส่ง   ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
                           ดัชนีราคาขายส่ง หมายความว่า ดัชนีราคาขายส่งรายเดือนของประเทศไทย ซึ่งกรมเศรฐ   กิจการพาณิชย์จัดทำ
                            รอบระยะเวลาบัญชี หมายความว่า รอบระยะเวลาบัญชีตามกฏหมายว่าด้วยภาษีเงินได้     ปิโตรเลียม
 ปีฐานที่ใช้ในการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาขายส่ง ปี พ.ศ.....................

เดือน  พ.ศ.................... ดัชนีราคาผู้บริโภค(c) ดัชนีราคาขายส่ง(w)

 1.                              
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.

                                                                     
รวม           

 ดัชนีราคาผู้บริโภคของรอบระยะเวลาบัญชี                                       .....................................
 ดัชนีราคาขายส่งของรอบระยะเวลาบัญชี                                         .....................................