กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนองบบัญชีค่าใช้จ่าย ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนองบบัญชีค่าใช้จ่าย

ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม

-----------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนองบบัญชีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนองบบัญชีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ตามประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547

          ข้อ 2 ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานและผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมทุกรายต้องจัดทำและเสนองบบัญชีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามแบบ ชธ/ป9 ท้ายประกาศนี้ ให้อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบทุกปี ปีละ 4 ครั้ง โดยให้จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นรอบระยะเวลาสามเดือนประดิทิน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ตามลำดับ

ในกรณีที่เป็นการเสนองบบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นครั้งแรก ให้ผู้รับสัมปทานจัดทำและเสนองบบัญชีค่าใช้จ่าย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับสัมปทานจนถึงวันครบรอบระยะเวลาสามเดือนตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

          ข้อ 3 ให้นำส่งงบบัญชีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ภายในกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาสามเดือน ดังนี้

                    (1) ผู้ดำเนินงาน (Operator) ตามสัมปทาน เป็นผู้จัดทำและเสนองบบัญชีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมร่วม (Joint Venture Expense) เป็นรายแปลงสำรวจ และ

                    (2) ผู้รับสัมปทานและผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมทุกราย เป็นผู้จัดทำและเสนองบบัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท (Corporate Expense) ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ผู้ดำเนินงานได้จัดส่งแล้วตาม (1) เป็นรายแปลงสำรวจ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ให้ผู้รับสัมปทานจัดทำและเสนองบบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นรายบริษัท

          ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานถือสัมปทานที่มีแปลงสำรวจหลายแปลง หรือถือสัมปทานหลายสัมปทานแล้วแต่กรณี ไม่สามารถแบ่งแยกรายได้หรือรายจ่ายตามแปลงสำรวจหรือตามสัมปทานได้อย่างชัดเจน ให้นำหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2536) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

          ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ