กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดสถานที่ชำระค่าภาคหลวง แบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงและเอกสาร ประกอบการยื่นชำระค่าภาคหลวงสำหรับผู้รับสัมปทาน

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง กำหนดสถานที่ชำระค่าภาคหลวง แบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงและเอกสาร

ประกอบการยื่นชำระค่าภาคหลวงสำหรับผู้รับสัมปทาน

-----------------------------------------------------

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกำหนดสถานที่ชำระค่าภาคหลวง แบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงและเอกสารประกอบการยื่นชำระค่าภาคหลวงสำหรับผู้รับสัมปทานไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 การชำระค่าภาคหลวง และการยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงให้กระทำที่กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี

          ข้อ 2 แบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวง ให้เป็นไปตามแบบ กทธ/ป7 และแบบ กทธ/ป7/1 ท้ายประกาศนี้

          ข้อ 3 เอกสารประกอบแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวง ได้แก่

                    (1) สำเนาสัญญาซื้อขายปิโตรเลียมในกรณีที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงครั้งแรก หรือสำเนาสัญญาซื้อขายปิโตรเลียมแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ในสัญญาซื้อขายปิโตรเลียมในสาระสำคัญ

                    (2) รายละเอียดการคำนวณปริมาณของปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่าย

                    (3) รายละเอียดของราคาและปริมาณปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่ายแต่ละครั้ง

          ข้อ 4 สำหรับผู้รับสัมปทานที่ได้รับสัมปทานที่ออกก่อนพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ใช้บังคับ ให้ใช้แบบแสดงรายการค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดสถานที่ แบบแสดงรายการและเอกสารประกอบสำหรับการชำระค่าภาคหลวง ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2526

          ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2534

 

วิสิทธิ์ น้อยพันธุ์

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

 

 

                                                                   (ด้านหน้า)                                                    กทธ/ป 7

แบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวง

  1.ชื่อบริษัทผู้ยื่นขอชำระค่าภาคหลวง..........................................................................................
  2.ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทผู้ยื่นขอ เลขที่............ตรอก/ซอย.................ถนน................หมู่ที่............
     ตำบล/แขวง.................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.....................โทรศัพท์........................
  3.ค่าภาคหลวงสำหรับเดือน.......................................พ.ศ...........................
  4.สัมปทานที่ขอชำระค่าภาคหลวงตามแบบแสดงรายการนี้มีจำนวน.......ฉบับ และมีจำนวนแปลงสำรวจทั้งสิ้น
    ......แปลง
     ตามตารางแสดงจำนวนค่าภาคหลวงที่ผู้ยื่นขอชำระสำหรับแปลงสำรวจแต่ละแปลง ดังนี้

เลขที่สัมปทาน/
สัมปทานเพิ่มเติม
เลขที่แปลงสำหรวจ สัดส่วนสิทธิประโยชน์
ของผู้อื่น
จำนวนค่าภาคหลวง
ที่ขอชำระ (บาท)

 

 

     
รวมค่าภาคหลวงที่ขอชำระทั้งสิ้น       

      จำนวนค่าภาคหลวงที่ขอชำระทั้งสิ้น (เขียนเป็นตัวอักษร)........................................................บาท
  5.พร้อมกับแบบแสดงรายการนี้ บริษัทผู้ยื่นขอชำระค่าภาคหลวงได้แนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
           ก. รายละเอียดการคำนวณค่าภาคหลวงปิโตรเลียมขอลแปลงสำรวจแต่ละแปลง (แบบ กทธ/ป 7/1)
   จำนวน.......แผ่น
           ข. เอกสารประกอบที่กำหนดให้ยื่นพร้อมกับแบบแสดงรายการดังนี้
                   []  (1) สำเนาสัญญาซื้อขายปิโตรเลี่ยม  จำนวน........ฉบับ
                   []  (2) สำเนาสัญญาซื้อขายปิโตรเลียมแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน........ฉบับ
                   []  (3) เอกสารแสดงรายละเอียดการคำนวณปริมาณของปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่าย
   จำนวน.......แผ่น
                   []  (4) เอกสารแสดงรายละเอียดของราคาและปริมาณปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่อยแต่ละครั้ง
   จำนวน.......แผ่น
          ค. เอกสารอื่นที่ผู้ขอแนบมาด้วย ถ้ามี (ระบุ)............................................................................
    ..................................................................................................................
    ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบแสดงรายการสำหรับการชำระค่าภาคหลวงและเอกสารประกอบนี้ถูกต้องทุก        ประการ

                                                                            ลายมือชื่อ  .............................................
                                                                                           (...........................................)
                                                                               ตำแหน่ง..............................................
                                                                                    วันที่..............................................
    หมายเหตุ    ในกรณีที่เป็นสัมปทานเพิ่มเติม ให้ใส่เลขที่สัมปทานเพิ่มเติมในวงเล็บต่อท้ายเลขที่สัมปทาน
                      ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนสิทธิประโยชน์ของผู้ร่วมรับสัมปทานและ/หรือผู้ร่วมประกอบ
    กิจการปิโตรเลียมทุกราย ของแต่ละสัมปทานไว้ในตารางแสดงสัดส่วนสิทธิประโยชน์ของผู้ร่วมรับสัมปทานด้าน      หลังแบบแสดงรายการนี้
                       ให้ทำเครื่องหมาย / ใน [] เมื่อมีการยื่นเอกสารประกอบดังกล่าว
                       ผู้ที่ลงลายมือชื่อ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทผู้ยื่นขอชำระค่าภาคหลวงตามที่            บริษัทผู้ยื่นขอได้มีหนังสือแจ้งให้กรมทรัพยากรธรณีทราบ  
 

 

(ด้านหลัง)

   ตารางแสดงสัดส่วนผู้รับสัมปทานและ/หรือผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมทั้งหมดในสัมปทานที่ขอชำระค่าภาค     หลวง

เลขที่สัมปทาน/
สัมปทานเพิ่มเติม

ชื่อบริษัทผู้รับสัมปทานและ/หรือ
ผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียม
สถานภาพ สัดส่วนสิทธิประโยชน์
(ร้อยละ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   หมายเหตุ   ให้แสดงสัดส่วนสิทธิประโยชน์ของทุกสัมปทานที่ขอชำระค่าภาคหลวงตามแบบแสดงรายการนี้
                    ในกรณีที่เป็นสัมปทานเพิ่มเติม ให้ใส่เลขที่สัมปทานเพิ่มเติมในวงเล็บต่อท้ายเลขที่สัมปทาน
                    ให้ระบุว่าเป็นผู้รับสัมปทานหรือผู้ร่วมประกอบกิจการ

 

 

แผ่นที่ .........                                                                                                              กทธ/ป 7/1

 แบบแสดงรายละเอียดการคำนวณค่าภาคหลวงปิโตรเลียมของแปลงสำรวจแต่ละแปลง
ประจำเดือน.........................พ.ศ.................
สัมปทานเลขที่....................สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่...................เลขที่แปลงสำหรวจ.................
ชื่อบริษัทผู้ยื่นขอชำระค่าภาคหลวง.......................


  ข้อ 1.ตารางแสดงปริมาณมูลค่าปิโตรเลียมที่ขายหฟรือจำหน่าย  ของแปลงสำรวจทั้งแปลง (แยกตามแหล่งผลิต)

เเหล่ง
ผลิต
ก๊าชธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ อื่นๆ ปริมาณรวม
(ก+ค+จ+ซ)
มูลค่ารวม
(ฃ+ง+ฉ+ซ)
ปริมาณ
(ก)
มูลค่า
(ช)
ปริมาณ
(ค)
มูลค่า
(ง)
ปริมาณ
(จ)
มูลค่า
(ฉ)
ปริมาณ
(ช)
มูลค่า
(ซ)
 

 

 

                 

  รวม

(ฌ) (ญ)

   ข้อ 2.ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่อยตามข้อ 1.(ญ/ฌ)........................บาท/บาเรล
   ข้อ 3.ตารางแสดงการคำนวณค่าภาคหลวงของแปลงสำรวจทั้งแปลง

ขั้นที่ ขั้นปิโตรเลียม
(บาเรล)
ปริมาณ
ปิโตรเลียม
ที่ขายหรือ
จำหน่าย(บาเรล)
มูลค่าตามราคา
เฉลี่ยตามข้อ 2
(บาท)
อัตราค่าภาคหลวง
(ร้อยละ)
ค่าภาคหลวง
ที่พึงชำระ(บาท)
1
2
3
4
5
0 - 60,000
>60,000 - 150,000
>150,000 - 300,000
>300,000 - 600,000
>600,000
    5.00
6.25
10.00
12.50
15.00
 
รวม  (ฌ) (ฌ) รวม  (ฎ)

   ข้อ 4.จำนวนค่าภาคหลวงสำหรับแปลงสำรวจนี้ (ฎ)                       ...................................บาท
   ข้อ 5.สัดส่วนสิทธิประโยชน์ในแปลงสำรวจของบริษัทผู้ยื่นขอ
          ตามที่กำหนดในสัมปทาน  (อัตราร้อยละ)                            ...................................%
   ข้อ 6.ค่าภาคหลวงที่ต้องชำระสำหรับแปลงสำรวจนี้ (ข้อ 4 คูณข้อ 5) ...................................บาท

   หมายเหตุ    ให้แยกเป็นแบบแสดงรายละเอียด 1 แผ่น ต่อ 1 แปลงสำรวจ
                     หน่วย : ปริมาณ เป็น บาเรล มูลค่า เป็น บาท
                     ให้คำนวณก๊าซธรรมชาติจำนวนสิบล้าน บี ที ยู มีค่าเทียบเท่ากับปริมาณปิโตรเลียมหนึ่งบาเรล
                     ให้ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง