กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดสถานที่ แบบแสดงรายการและเอกสารประกอบ สำหรับการชำระค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง กำหนดสถานที่ แบบแสดงรายการและเอกสารประกอบ

สำหรับการชำระค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

-----------------------------------------------------

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกำหนดสถานที่ชำระค่าภาคหลวง แบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงและเอกสารประกอบการเสียค่าภาคหลวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดสถานที่ แบบแสดงรายการและเอกสารประกอบสำหรับการชำระค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตามประกาศลงวันที่ 17 สิงหาคม 2524

          ข้อ 2 ให้ผู้รับสัมปทานชำระค่าภาคหลวงของปิโตรเลียมแต่ละประเภทต่อผู้อำนวยการกอง กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

          ข้อ 3 ให้กำหนดแบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงตามแบบท้ายประกาศนี้

          ข้อ 4 เอกสารประกอบการยื่นเสียค่าภาคหลวง ได้แก่

                    (1) รายละเอียดการคำนวณหาปริมาณของปิโตรเลียม ในรอบระยะเวลาสามเดือนที่ขอชำระค่าภาคหลวง ซึ่งแสดงการหาค่าของตัวประกอบแต่ละตัวที่ใช้ในการคำนวณปริมาณปิโตรเลียม

                    (2) รายละเอียดการคำนวณ และเอกสารประกอบการคำนวณราคา มูลค่า และค่าภาคหลวง

                    (3) หลักฐานการขายหรือจำหน่ายปิโตรเลียม ในรอบระยะเวลาสามเดือนที่ขอชำระค่าภาคหลวง

                    (4) ในกรณีที่ทำการปรับเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่าย ให้ส่งรายงานการปรับเทียบทุกครั้งในรอบระยะเวลาสามเดือนที่ขอชำระค่าภาคหลวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2526

 

ศิววงศ์ จังคศิริ

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี