กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคืนพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบก

ดาวน์โหลด PDF

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคืนพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบก

-----------------------------------------------------

            อาศัยอำนาจตามความในวรรคสองของมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 กรมทรัพยากรธรณีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบก ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1 ให้แบ่งพื้นที่แปลงสำรวจบนบกออกเป็นตาราง แต่ละด้านมีขนาดไม่น้อยกว่าครึ่งลิปดาของละติจูดหรือลองจิจูด โดยเริ่มจากเส้นละติจูดเหนือที่ 15 องศา 00 ลิปดา 00 ฟิลิปดา ไปในแนวเหนือ-ใต้ กับเริ่มจากเส้นของลองจิจูดตะวันออกที่ 101 องศา 00 ลิปดา 00 ฟิลิปดา ไปในแนวตะวันออก-ตะวันตก

            ข้อ 2 ในกรณีที่พื้นที่ที่จะคืนมีหลายผืน พื้นที่แต่ละผืนที่จะคืนต้องประกอบด้วยตารางดังกล่าว ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสี่สิบตาราง โดยมีตารางเรียงกันในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตกไม่น้อยกว่าแนวละสี่ตาราง

หลักเกณฑ์ในวรรคก่อนไม่นำมาใช้บังคับ หากพื้นที่ที่จะคืนอยู่ประชิดกับพื้นที่ที่ไม่มีผู้ใดถือสัมปทานอยู่

            ข้อ 3 ในกรณีที่พื้นที่ที่จะคืนอยู่ประชิดเส้นล้อมรอบแปลงสำรวจ ซึ่งมิได้ลากตามแนวของเส้นละติจูดหรือลองจิจูด หรืออยู่ประชิดเส้นล้อมรอบพื้นที่ผลิต ผู้รับสัมปทานจะคืนเศษของตารางก็ได้

            ข้อ 4 พื้นที่แต่ละผืนที่จะคืนและพื้นที่แต่ละผืนที่เก็บไว้ในแปลงสำรวจแปลงเดียวกัน ต้องอยู่ห่างจากพื้นที่ประเภทเดียวกันในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตกไม่น้อยกว่าแนวละหกตาราง

            ข้อ 5 ผู้รับสัมปทานต้องแจ้งเป็นหนังสือแสดงความจำนงขอคืนพื้นที่แปลงสำรวจต่ออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมทั้งแนบแผนที่แสดงแปลงสำรวจของแต่ละแปลงขนาดมาตราส่วน 1 ต่อ 100,000 หรือ 1 ต่อ 250,000 โดยแบ่งพื้นที่แปลงสำรวจแต่ละแปลงตามข้อ 1 และแสดงพื้นที่ที่จะคืนพร้อมกับการคำนวณเนื้อที่ของพื้นที่ดังกล่าว ก่อนถึงกำหนดวันที่ต้องคืนพื้นที่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

            ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวข้างต้น อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีจะกำหนดพื้นที่ที่ผู้รับสัมปทานต้องคืนพื้นที่ตามที่เห็นสมควร และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2527

 

ศิววงศ์ จังคศิริ

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี