กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคืนพื้นที่แปลงสำรวจในทะเล ที่มีน้ำลึกไม่เกินสองร้อยเมตร

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคืนพื้นที่แปลงสำรวจในทะเล

ที่มีน้ำลึกไม่เกินสองร้อยเมตร

-----------------------------------------------------

              อาศัยอำนาจตามความในวรรคสองของมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 กรมทรัพยากรธรณีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลน้ำลึกไม่เกินสองร้อยเมตร ดังต่อไปนี้

              ข้อ 1 ให้แบ่งพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลที่มีน้ำลึกไม่เกินสองร้อยเมตรออกเป็นตาราง แต่ละด้านมีขนาดเท่ากับสองลิปดาของละติจูดหรือลองจิจูด โดยเริ่มจากเส้นละติจูดเหนือที่ 12 องศา 00 ลิปดา 00 ฟิลิปดา ไปในแนวเหนือ-ใต้ กับเริ่มจากเส้นของลองจิจูดตะวันออกที่ 101 องศา 00 ลิปดา 00 ฟิลิปดา ไปในแนวตะวันออก-ตะวันตก

              ข้อ 2 ในกรณีที่พื้นที่ที่จะคืนมีหลายผืน พื้นที่แต่ละผืนที่จะคืนต้องประกอบด้วยตารางดังกล่าว ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบตาราง โดยมีตารางเรียงกันในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก ไม่น้อยกว่าแนวละสองตาราง

              ข้อ 3 ในกรณีที่พื้นที่ที่จะคืนอยู่ประชิดเส้นล้อมรอบแปลงสำรวจและทำให้เกิดเศษของตารางขึ้น ผู้รับสัมปทานจะคืนเศษของตารางด้วยก็ได้ แต่พื้นที่ที่จะคืนนั้นต้องประกอบด้วยตารางติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบตาราง

              ข้อ 4 พื้นที่แต่ละผืนที่จะคืนและพื้นที่แต่ละผืนที่เก็บไว้ในแปลงสำรวจแปลงเดียวกัน ต้องอยู่ห่างจากพื้นที่ประเภทเดียวกันในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก ไม่น้อยกว่าแนวละสามตาราง

              ข้อ 5 ผู้รับสัมปทานต้องแจ้งเป็นหนังสือแสดงความจำนงขอคืนพื้นที่แปลงสำรวจต่ออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมทั้งแนบแผนที่แสดงแปลงสำรวจขนาดมาตราส่วน 1 ต่อ 100,000 โดยแบ่งพื้นที่แปลงสำรวจแต่ละแปลงตามข้อ 1 และแสดงพื้นที่ที่จะคืนก่อนถึงกำหนดวันที่ต้องคืนพื้นที่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

              ข้อ 6 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปพื้นที่ที่ผู้รับสัมปทานจะคืนได้ตามที่เห็นสมควร แล้วจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัมปทานทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2518

 

สมาน บุราวาศ

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี