กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดพนักงานสอบสวนรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2546

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดพนักงานสอบสวนรับผิดชอบ

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่

ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2546

                 

 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศกำหนดพนักงานสอบสวนรับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลไว้ ดังต่อไปนี้

 

                       ให้พนักงานสอบสวนในกองตำรวจน้ำ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นพนักงานสอบสวนรับผิดชอบในการสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล

 

                                              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546

               วันมูหะมัดนอร์  มะทา

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชพงษ์/ผู้จัดทำ

11 ตุลาคม 2556