กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกองทัพเรือ

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทหารเรือ

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530

                 

 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งให้นายทหารเรือประจำการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530

 

1. ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

2. ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

3. ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

4. ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

5. ผู้บังคับการกรมรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

6. ผู้บังคับกองรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

7. ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

8. ผู้ควบคุมเรือ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

           พลเรือเอก กำธร  พุ่มหิรัญ

              ผู้บัญชาการทหารเรือ

 

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

16 มิถุนายน 2553

 

อาจารี/ปรับปรุง

11 ตุลาคม 2556

 

วิชพงษ์/ตรวจ

11 ตุลาคม 2556