กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด PDF

 

 

 

ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล

                 

 

                       ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล โดยให้เขตรอบสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลมีระยะห้าร้อยเมตรโดยวัดจากแต่ละจุดของขอบด้านนอกของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล นั้น

 

                       เนื่องจากผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมได้มีการติดตั้งสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเพิ่มมากขึ้นและปัจจุบันมีวิธีการกำหนดจุดพิกัดภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและมีความละเอียดแม่นยำมากกว่าเดิมนอกจากนั้นเพื่อให้การกำหนดชื่อสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักสากลอาศัยความตามมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศกำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเดิม และออกประกาศใหม่ให้เป็นดังนี้

 

                       1.  ยกเลิกประกาศกำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเดิม ซึ่งได้แก่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2543 ประกาศกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และประกาศกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2551

 

                       2.  ให้สถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดพิกัดภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี้ เป็นเขตที่ตั้งของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล

เขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ของแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย โดยใช้ระบบทางภูมิศาสตร์ Indian 1975

ลำดับที่

สถานที่ผลิตปิโตรเลียม

ละติจูดเหนือ

ลองจิจูดตะวันออก

1.

แท่นหลุมผลิต กะพงเอ

9° 47’ 19.813”

101° 25’ 46.879”

2.

แท่นหลุมผลิต กะพงบี

9° 49’ 48.366”

101° 26’ 39.157”

3.

แท่นหลุมผลิต กะพงซี

9° 53’ 11.077”

101° 27’ 06.543”

4.

แท่นหลุมผลิต กะพงดี

9° 51’ 30.321”

101° 26’ 29.010”

5.

แท่นหลุมผลิต กะพงอี

9° 47’ 55.658”

101° 28’ 13.060”

6.

แท่นหลุมผลิต กะพงเอฟ

9° 51’ 45.489”

101° 28’ 54.540”

7.

แท่นหลุมผลิต โกมินทร์เอ

8° 52’ 19.592”

101° 38’ 44.369”

8.

แท่นหลุมผลิต โกมินทร์บี

8° 54’ 39.785”

101° 38’ 38.537”

9.

แท่นหลุมผลิต โกมินทร์ซี

8° 56’ 18.631”

101° 39’ 41.316”

10.

แท่นหลุมผลิต โกมินทร์ใต้เอ

8° 47’ 46.239”

101° 43’ 34.957”

11.

แท่นหลุมผลิต โกมินทร์ใต้บี

8° 45’ 41.296”

101° 43’ 20.947”

12.

แท่นหลุมผลิต กุ้งเหนือเอ

9° 40’ 57.240”

101° 12’ 49.818”

13.

เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมจัสมิน

11° 19’ 19.821”

101° 14’ 15.057”

14.

แท่นหลุมผลิต จัสมินเอ

11° 18’ 32.246”

101° 13’ 26.372”

15.

แท่นหลุมผลิต จัสมินบี

11° 20’ 24.300”

101° 12’ 45.837”

16.

แท่นหลุมผลิต จัสมินบีสอง

11° 20’ 24.582”

101° 12’ 47.258”

17.

แท่นหลุมผลิต จัสมินซี

11° 17’ 19.910”

101° 13’ 59.291”

18.

แท่นหลุมผลิต จัสมินดี

11° 21’ 04.794”

101° 12’ 21.781”

19.

แท่นหลุมผลิต จามจุรีเหนือเอ

10° 18’ 56.598”

101° 15’ 15.302”

20.

แท่นหลุมผลิต จามจุรีเหนืออาร์

10° 21’ 28.449”

101° 13’ 52.842”

21.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลเอ

8° 58’ 16.619”

101° 33’ 15.815”

22.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลบี

9° 2’ 37.646”

101° 31’ 39.669”

23.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลซี

9° 1’ 26.474”

101° 29’ 56.089”

24.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลดี

9° 4’ 11.017”

101° 34’ 07.779”

25.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลอี

9° 0’ 40.311”

101° 31’ 43.802”

26.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลเอฟ

8° 58’ 57.203”

101° 31’ 01.701”

27.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลจี

9° 5’ 50.778”

101° 34’ 19.993”

28.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลเอช

8° 55’ 13.394”

101° 33’ 48.342”

29.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลไอ

9° 0’ 35.197”

101° 33’ 36.323”

30.

แท่นหลุมผลิต ชบาเอ

9° 38’ 48.797”

101° 12’ 59.400”

31.

แท่นหลุมผลิต ตราดเอ

9° 21’ 56.919”

101° 32’ 44.504”

32.

แท่นหลุมผลิต ตราดบี

9° 24’ 34.304”

101° 32’ 48.569”

33.

แท่นหลุมผลิต ตราดซี

9° 28’ 59.445”

101° 32’ 14.674”

34.

แท่นหลุมผลิต ตราดดี

9° 23’ 46.471”

101° 31’ 40.277”

35.

เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมทานตะวัน

10° 4’ 32.020”

101° 25’ 16.000”

36.

แท่นหลุมผลิต ทานตะวันเอ

10° 3’ 29.340”

101° 26’ 15.440”

37.

แท่นหลุมผลิต ทานตะวันบี

10° 2’ 15.670”

101° 27’ 32.570”

38.

แท่นหลุมผลิต ทานตะวันซี

10° 0’ 44.220”

101° 27’ 45.200”

39.

แท่นหลุมผลิต ทานตะวันดี

10° 1’ 35.176”

101° 25’ 43.235”

40.

แท่นหลุมผลิต ทานตะวันอี

10° 4’ 52.465”

101° 27’ 31.510”

41.

แท่นหลุมผลิต ทานตะวันเอช

10° 5’ 50.382”

101° 25’ 44.335”

42.

แท่นหลุมผลิต ทานตะวันเค

10° 0’ 31.578”

101° 26’ 23.270”

43.

แท่นหลุมผลิต นางนวลเอ

10° 8’ 34.803”

099° 25’ 52.053”

44.

แท่นหลุมผลิต นางนวลบี

10° 11’ 03.900”

099° 26’ 51.300”

45.

แท่นเผาก๊าซ บงกช

8° 1’ 47.439”

102° 19’ 07.766”

46.

เรือกักเก็บปิโตรเลียม บงกช

8° 1’ 36.855”

102° 19’ 50.349”

47.

แท่นกระบวนการผลิต บงกชหนึ่ง

8° 1’ 37.898”

102° 19’ 04.868”

48.

แท่นที่พักอาศัย บงกช

8° 1’ 35.458”

102° 19’ 06.489”

49.

แท่นอุปกรณ์เสริม บงกช

8° 1’ 42.251”

102° 19’ 07.723”

50.

แท่นกระบวนการผลิต บงกชสอง

8° 1’ 40.690”

102° 19’ 10.847”

51.

แท่นหลุมผลิต บงกชหนึ่ง

8° 1’ 40.790”

102° 19’ 03.140”

52.

แท่นหลุมผลิต บงกชสอง

7° 59’ 92.723”

102° 20’ 40.384”

53.

แท่นหลุมผลิต บงกชสาม

8° 1’ 16.061”

102° 20’ 28.580”

54.

แท่นหลุมผลิต บงกชสี่

8° 4’ 47.000”

102° 17’ 16.000”

55.

แท่นหลุมผลิต บงกชห้า

8° 0’ 18.000”

102° 17’ 17.000”

56.

แท่นหลุมผลิต บงกชหก

7° 57’ 07.000”

102° 22’ 22.000”

57.

แท่นหลุมผลิต บงกชเจ็ด

8° 0’ 16.133”

102° 24’ 37.840”

58.

แท่นหลุมผลิต บงกชแปด

8° 1’ 43.000”

102° 23’ 01.626”

59.

แท่นหลุมผลิต บงกชเก้า

7° 51’ 28.072”

102° 28’ 32.273”

60.

แท่นหลุมผลิต บงกชสิบ

7° 49’ 54.934”

102° 26’ 13.943”

61.

แท่นหลุมผลิต บงกชสิบเอ็ด

8° 1’ 30.484”

102° 28’ 44.855”

62.

แท่นหลุมผลิต บงกชสิบสอง

8° 3’ 46.165”

102° 15’ 5.504”

63.

แท่นหลุมผลิต บงกชสิบสาม

7° 52’ 37.975”

102° 25’ 13.986”

64.

แท่นหลุมผลิต บงกชสิบสี่

8° 1’ 33.188”

102° 27’ 11.544”

65.

แท่นหลุมผลิต บงกชสิบห้า

8° 6’ 32.389”

102° 24’ 11.780”

66.

แท่นหลุมผลิต บงกชสิบหก

8° 6’ 10.974”

102° 22’ 09.417”

67.

แท่นหลุมผลิต บงกชสิบเจ็ด

8° 8’ 42.275”

102° 6’ 40.523”

68.

แท่นหลุมผลิต บงกชสิบแปด

8° 8’ 42.700”

102° 6’ 40.736”

69.

แท่นหลุมผลิต บงกชสิบเก้า

7° 53’ 29.559”

102° 27’ 48.485”

70.

แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบ

7° 48’ 20.389”

102° 30’ 07.858”

71.

แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบเอ็ด

8° 5’ 55.821”

102° 7’ 31.321”

72.

แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบสอง

7° 56’ 13.080”

102° 24’ 04.847”

73.

แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบสาม

8° 0’ 58.333”

102° 30’ 45.486”

74.

แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบสี่

7° 56’ 11.776”

102° 26’ 43.079”

75.

แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบห้า

8° 04’ 36.554”

102° 28’ 12.821”

76.

แท่นกระบวนการผลิต บงกชใต้

7° 29’ 27.513”

102° 37’ 02.121”

77.

แท่นหลุมผลิต บงกชใต้หนึ่ง

7° 29’ 31.293”

102° 36’ 58.554”

78.

แท่นหลุมผลิต บงกชใต้สอง

7° 31’ 10.407”

102° 45’ 52.272”

79.

แท่นหลุมผลิต บงกชใต้สาม

7° 40’ 34.570”

102° 52’ 32.401”

80.

แท่นหลุมผลิต บงกชใต้สี่

7° 35’ 30.113”

102° 31’ 57.269”

81.

แท่นหลุมผลิต บงกชใต้ห้า

7° 22’ 03.960”

102° 36’ 01.631”

82.

แท่นหลุมผลิต บงกชใต้หก

7° 42’ 10.992”

102° 51’ 40.913”

83.

เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมบัวหลวง

10° 31’ 08.200”

100° 17’ 17.410”

84.

แท่นหลุมผลิต บัวหลวงเอ

10° 30’ 42.695”

101° 17’ 12.043”

85.

แท่นหลุมผลิต บานเย็นเอ

11° 15’ 05.922”

101° 15’ 55.275”

86.

แท่นหลุมผลิต บรรพตเอ

8° 50’ 33.408”

101° 24’ 57.094”

87.

แท่นหลุมผลิต บรรพตบี

8° 52’ 00.534”

101° 24’ 04.803”

88.

แท่นหลุมผลิต บรรพตซี

8° 57’ 01.086”

101° 21’ 51.180”

89.

แท่นหลุมผลิต บรรพตดี

8° 54’ 07.641”

101° 24’ 35.551”

90.

แท่นหลุมผลิต บรรพตอี

8° 55’ 44.300”

101° 23’ 60.840”

91.

แท่นหลุมผลิต บรรพตเอฟ

8° 57’ 33.413”

101° 24’ 30.736”

92.

แท่นหลุมผลิต บรรพตใต้เอ

8° 41’ 03.206”

101° 23’ 13.796”

93.

เรือกักเก็บปิโตรเลียม เบญจมาศ

10° 31’ 07.452”

101° 15’ 39.302”

94.

แท่นที่พักอาศัย เบญจมาศ

10° 31’ 06.026”

101° 16’ 55.671”

95.

แท่นกระบวนการผลิต เบญจมาศ

10° 31’ 06.050”

101° 16’ 52.755”

96.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเอ

10° 31’ 05.619”

101° 16’ 49.817”

97.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศบี

10° 36’ 15.572”

101° 16’ 20.780”

98.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศซี

10° 25’ 33.945”

101° 18’ 30.685”

99.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศดี

10° 37’ 41.706”

101° 15’ 32.216”

100.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศอี

10° 25’ 37.196”

101° 16’ 16.504”

101.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเอฟ

10° 33’ 37.664”

101° 16’ 57.664”

102.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศจี

10° 33’ 41.855”

101° 14’ 56.515”

103.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเอช

10° 35’ 19.157”

101° 15’ 24.391”

104.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศไอ

10° 29’ 24.470”

101° 13’ 56.361”

105.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเจ

10° 27’ 54.255”

101° 14’ 29.016”

106.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเค

10° 38’ 49.120”

101° 18’ 54.820”

107.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเหนือแอล

10° 39’ 05.450”

101° 15’ 03.830”

108.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเอ็น

10° 32’ 26.710”

101° 15’ 19.800”

109.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศโอ

10° 28’ 48.640”

101° 16’ 30.520”

110.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศพี

10° 24’ 18.320”

101° 12’ 15.510”

111.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศคิว

10° 28’ 53.200”

101° 18’ 35.500”

112.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเอส

10° 29’ 49.684”

101° 13’ 23.533”

113.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศที

10° 31’ 35.390”

101° 16’ 45.244”

114.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศยู

10° 35’ 49.394”

101° 16’ 29.078”

115.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศดับเบิลยู

10° 36’ 15.618”

101° 16’ 19.381”

116.

แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเอ๊ก

10° 24’ 35.114”

101° 17’ 04.891”

117.

เรือกักเก็บปิโตรเลียม ปลาทอง

9° 04’ 00.000”

101° 25’ 00.000”

118.

แท่นกระบวนการผลิต ปลาทอง

9° 41’ 23.337”

101° 24’ 24.644”

119.

แท่นกระบวนการผลิต ปลาทองสอง

9° 41’ 31.009”

101° 24’ 22.096”

120.

แท่นเผาก๊าซ ปลาทอง

9° 41’ 31.009”

101° 24’ 27.395”

121.

แท่นเผาก๊าซ ปลาทองสอง

9° 41’ 35.264”

101° 24’ 19.164”

122.

แท่นที่พักอาศัย ปลาทอง

9° 41’ 21.565”

101° 24’ 27.234”

123.

แท่นที่พักอาศัย ปลาทองสอง

9° 41’ 21.345”

101° 24’ 31.068”

124.

แท่นกระบวนการผลิตน้ำมัน ปลาทอง

9° 41’ 24.232”

101° 24’ 21.933”

125.

แท่นกระบวนการผลิตน้ำมัน ปลาทองสอง

9° 41’ 26.589”

101° 24’ 23.490”

126.

แท่นหลุมผลิต ปลาทองเอ

9° 39’ 24.960”

101° 21’ 55.070”

127.

แท่นหลุมผลิต ปลาทองบี

9° 42’ 10.703”

101° 23’ 46.530”

128.

แท่นหลุมผลิต ปลาทองซี

9° 41’ 09.470”

101° 22’ 47.855”

129.

แท่นหลุมผลิต ปลาทองดี

9° 39’ 49.510”

101° 23’ 34.680”

130.

แท่นหลุมผลิต ปลาทองอี

9° 35’ 27.368”

101° 21’ 15.880”

131.

แท่นหลุมผลิต ปลาทองเอฟ

9° 39’ 59.197”

101° 21’ 03.995”

132.

แท่นหลุมผลิต ปลาทองจี

9° 43’ 13.980”

101° 22’ 21.278”

133.

แท่นหลุมผลิต ปลาทองเอช

9° 44’ 21.262”

101° 24’ 10.577”

134.

แท่นหลุมผลิต ปลาทองไอ 9

9° 36’ 52.832”

101° 24’ 10.812”

135.

แท่นหลุมผลิต ปลาทองตะวันตกเอ

9° 32’ 57.461”

101° 18’ 49.129”

136.

แท่นหลุมผลิต ปลาแดงเอ

9° 28’ 29.815”

101° 23’ 51.055”

137.

แท่นหลุมผลิต ปะการังเอ

9° 30’ 50.327”

101° 17’ 28.882”

138.

แท่นหลุมผลิต ปะการังบี

9° 29’ 40.418”

101° 15’ 33.919”

139.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเอ

9° 45’ 14.940”

101° 18’ 7.048”

140.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกบี

9° 44’ 35.383”

101° 16’ 24.773”

141.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกซี

9° 42’ 17.794”

101° 17’ 45.546”

142.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกดี

9° 39’ 04.373”

101° 16’ 50.717”

143.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกอี

9° 44’ 59.100”

101° 16’ 28.387”

144.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเอฟ

9° 42’ 57.356”

101° 16’ 06.414”

145.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกจี

9° 43’ 36.202”

101° 17’ 46.627”

146.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเอช

9° 47’ 33.709”

101° 18’ 39.755”

147.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกไอ

9° 46’ 49.000”

101° 16’ 26.106”

148.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเจ

9° 40’ 14.161”

101° 17’ 20.971”

149.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเค

9° 45’ 16.848”

101° 18’ 08.981”

150.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกแอล

9° 36’ 17.751”

101° 17’ 06.900”

151.

แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเอ็ม

9° 45’ 06.217”

101° 16’ 19.976”

152.

แท่นเผาก๊าซ ปตท.

9° 4’ 24.796”

101° 17’ 53.841”

153.

แท่นเผาก๊าซ ปตท. สอง

9° 4’ 19.471”

101° 17’ 55.908”

154.

แท่นอุปกรณ์เสริม ปตท.

9° 4’ 24.824”

101° 17’ 58.459”

155.

แท่นอุปกรณ์เสริม ปตท. สอง

9° 4’ 19.475”

101° 15’ 59.501”

156.

แท่นกระบวนการผลิต ไพลิน

8° 37’ 37.415”

101° 20’ 56.516”

157.

แท่นเผาก๊าซ ไพลิน

8° 37’ 41.018”

101° 20’ 57.688”

158.

แท่นที่พักอาศัย ไพลิน

8° 37’ 34.987”

101° 20’ 59.948”

159.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเอ

8° 35’ 32.098”

101° 19’ 43.215”

160.

แท่นหลุมผลิต ไพลินบี

8° 36’ 44.335”

101° 22’ 46.356”

161.

แท่นหลุมผลิต ไพลินซี

8° 42’ 20.317”

101° 17’ 50.989”

162.

แท่นหลุมผลิต ไพลินดี

8° 38’ 57.882”

101° 19’ 53.283”

163.

แท่นหลุมผลิต ไพลินอี

8° 33’ 55.059”

101° 20’ 52.015”

164.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเอฟ

8° 37’ 37.034”

101° 20’ 52.956”

165.

แท่นหลุมผลิต ไพลินจี

8° 32’ 30.782”

101° 20’ 34.385”

166.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเอช

8° 35’ 25.586”

101° 21’ 13.047”

167.

แท่นหลุมผลิต ไพลินไอ

8° 41’ 02.135”

101° 19’ 25.957”

168.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเจ

8° 32’ 57.229”

101° 25’ 29.209”

169.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเค

8° 43’ 20.932”

101° 15’ 12.064”

170.

แท่นหลุมผลิต ไพลินแอล

8° 35’ 46.297”

101° 24’ 48.149”

171.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเอ็ม

8° 38’ 54.652”

101° 22’ 09.499”

172.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเอ็น

8° 43’ 56.716”

101° 17’ 15.140”

173.

แท่นหลุมผลิต ไพลินโอ

8° 33’ 16.514”

101° 22’ 17.106”

174.

แท่นหลุมผลิต ไพลินพี

8° 38’ 49.947”

101° 25’ 41.437”

175.

แท่นกระบวนการผลิต ไพลินเหนือ

8° 51’ 22.806”

101° 16’ 18.341”

176.

แท่นเผาก๊าซ ไพลินเหนือ

8° 51’ 25.563”

101° 16’ 14.889”

177.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเอ

8° 51’ 46.153”

101° 10’ 46.893”

178.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือบี

8° 54’ 12.594”

101° 15’ 17.806”

179.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือซี

8° 50’ 34.638”

101° 16’ 37.804”

180.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือดี

8° 55’ 54.612”

101° 16’ 01.190”

181.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนืออี

8° 46’ 02.353”

101° 18’ 00.825”

182.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเอฟ

8° 52’ 53.184”

101° 18’ 40.641”

183.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือจี

8° 48’ 18.937”

101° 18’ 10.155”

184.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเอช

8° 52’ 03.694”

101° 16’ 09.329”

185.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือไอ

8° 50’ 33.415”

101° 15’ 39.767”

186.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเจ

8° 55’ 44.014”

101° 19’ 11.330”

187.

แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเค

8° 52’ 37.031”

101° 17’ 37.799”

188.

แท่นกระบวนการผลิต ฟูนาน

8° 55’ 56.575”

101° 35’ 31.343”

189.

แท่นเผาก๊าซ ฟูนาน

8° 55’ 59.219”

101° 35’ 34.253”

190.

แท่นที่พักอาศัยฟูนาน แอลคิว

8° 55’ 54.909”

101° 35’ 34.000”

191.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานเอ

8° 55’ 22.852”

101° 37’ 44.514”

192.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานบี

8° 57’ 06.446”

101° 37’ 45.344”

193.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานซี

8° 50’ 20.741”

101° 35’ 32.945”

194.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานดี

8° 48’ 54.194”

101° 36’ 26.095”

195.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานอี

8° 51’ 57.600”

101° 37’ 18.632”

196.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานเอฟ

8° 53’ 25.383”

101° 37’ 24.096”

197.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานจี

8° 59’ 01.794”

101° 38’ 19.576”

198.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานเอช

8° 55’ 13.294”

101° 35’ 51.838”

199.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานไอ

8° 52’ 53.927”

101° 34’ 51.759”

200.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานเจ

8° 51’ 14.910”

101° 34’ 00.588”

201.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานเค

8° 46’ 48.243”

101° 35’ 54.593”

202.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานแอล

8° 49’ 32.419”

101° 32’ 39.702”

203.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานเอ็ม

8° 47’ 37.375”

101° 32’ 42.928”

204.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานเอ็น

8° 47’ 48.614”

101° 38’ 15.820”

205.

แท่นหลุมผลิต ฟูนานโอ

8° 47’ 17.913”

101° 34’ 11.585”

206.

แท่นหลุมผลิต มรกตเอ

8° 37’ 58.629”

101° 32’ 21.860”

207.

แท่นหลุมผลิต มะลิวัลย์เอ

10° 22’ 5.107”

101° 19’ 28.039”

208.

แท่นหลุมผลิต มะลิวัลย์บี

10° 18’ 29.500”

101° 20’ 03.910”

209.

แท่นหลุมผลิต มะลิวัลย์ซี

10° 16’ 38.458”

101° 19’ 08.918”

210.

แท่นหลุมผลิต มะลิวัลย์ดี

10° 22’ 05.510”

101° 17’ 17.930”

211.

แท่นหลุมผลิต มะลิวัลย์จี

10° 20’ 27.017”

101° 19’ 38.145”

212.

แท่นหลุมผลิต ยะลาเอ

9° 57’ 18.959”

101° 26’ 59.456”

213.

แท่นหลุมผลิต ยะลาบี

9° 59’ 09.377”

101° 26’ 08.822”

214.

แท่นหลุมผลิต ยะลาซี

9° 58’ 57.288”

101° 28’ 31.837”

215.

แท่นหลุมผลิต ยะลาดี

9° 55’ 15.884”

101° 27’ 42.976”

216.

แท่นหลุมผลิต ยะลาอี

9° 53’ 31.478”

101° 29’ 32.952”

217.

แท่นหลุมผลิต ยะลาเอฟ

9° 56’ 55.600”

101° 29’ 30.880”

218.

แท่นหลุมผลิต ยะลาจี

9° 58’ 16.483”

101° 29’ 29.291”

219.

แท่นหลุมผลิต ยะลาเอช

9° 57’ 17.184”

101° 26’ 57.637”

220.

แท่นหลุมผลิต ยะลาไอ

9° 55’ 30.824”

101° 30’ 06.108”

221.

แท่นหลุมผลิต ยูงทองเอ

9° 45’ 57.275”

101° 15’ 00.625”

222.

แท่นหลุมผลิต ราชพฤกษ์เอ

10° 7’ 41.581”

101° 27’ 34.992”

223.

แท่นหลุมผลิต ลานตาเอ

10° 32’ 15.062”

101° 13’ 06.614”

224.

แท่นหลุมผลิต ลานตาอี

10° 28’ 20.563”

101° 11’ 10.609”

225.

แท่นหลุมผลิต สงขลาเอ

7° 31’ 59.580”

100° 42’ 47.510”

226.

แท่นหลุมผลิต สงขลาซี

7° 28’ 13.085”

100° 36’ 44.832”

227.

แท่นหลุมผลิต สงขลาดี

7° 30’ 55.870”

100° 36’ 48.310”

228.

แท่นหลุมผลิต สงขลาอี

7° 34’ 11.090”

100° 37’ 21.630”

229.

เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมสงขลา

7° 31’ 07.513”

100° 36’ 37.567”

230.

เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมสงขลาสอง

7° 32’ 03.619”

100° 42’ 39.350”

231.

เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมสงขลาสาม

7° 28’ 19.764”

100° 36’ 39.784”

232.

แท่นกระบวนการผลิต สตูล

9° 17’ 05.290”

101° 24’ 53.396”

233.

แท่นเผาก๊าซ สตูล

9° 17’ 07.453”

101° 24’ 56.619”

234.

แท่นที่พักอาศัย สตูล

9° 17’ 03.302”

101° 24’ 55.772”

235.

แท่นหลุมผลิต สตูลเอ

9° 20’ 05.401”

101° 23’ 15.111”

236.

แท่นหลุมผลิต สตูลบี

9° 21’ 29.747”

101° 22’ 53.222”

237.

แท่นหลุมผลิต สตูลซี

9° 18’ 29.656”

101° 23’ 23.581”

238.

แท่นหลุมผลิต สตูลดี

9° 16’ 40.741”

101° 23’ 16.205”

239.

แท่นหลุมผลิต สตูลอี

9° 8’ 40.872”

101° 23’ 26.834”

240.

แท่นหลุมผลิต สตูลเอฟ

9° 10’ 03.765”

101° 22’ 51.621”

241.

แท่นหลุมผลิต สตูลจี

9° 23’ 01.430”

101° 21’ 38.689”

242.

แท่นหลุมผลิต สตูลเอช

9° 24’ 47.721”

101° 22’ 18.404”

243.

แท่นหลุมผลิต สตูลไอ

9° 6’ 05.080”

101° 25’ 06.620”

244.

แท่นหลุมผลิต สตูลเจ

9° 6’ 58.021”

101° 23’ 45.237”

245.

แท่นหลุมผลิต สตูลเค

9° 23’ 19.362”

101° 24’ 18.591”

246.

แท่นหลุมผลิต สตูลแอล

9° 9’ 18.731”

101° 25’ 29.168”

247.

แท่นหลุมผลิต สตูลเอ็ม

9° 15’ 5.029”

101° 23’ 13.889”

248.

แท่นหลุมผลิต สตูลเอ็น

9° 15’ 25.034”

101° 25’ 14.934”

249.

แท่นหลุมผลิต สตูลโอ

9° 12’ 40.415”

101° 23’ 24.321”

250.

แท่นหลุมผลิต สุราษฎร์เอ

9° 40’ 35.452”

101° 18’ 46.857”

251.

แท่นหลุมผลิต สุราษฎร์บี

9° 42’ 32.392”

101° 19’ 15.989”

252.

แท่นหลุมผลิต สุราษฎร์ซี

9° 37’ 49.406”

101° 17’ 12.478”

253.

แท่นหลุมผลิต สุราษฎร์ดี

9° 39’ 55.481”

101° 18’ 41.698”

254.

แท่นเผาก๊าซ อาทิตย์

8° 15’ 39.151”

102° 31’ 38.855”

255.

เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม อาทิตย์

8° 25’ 48.065”

102° 23’ 12.732”

256.

แท่นกระบวนการผลิต อาทิตย์

8° 15’ 34.950”

102° 31’ 37.410”

257.

แท่นที่พักอาศัย อาทิตย์

8° 15’ 31.211”

102° 31’ 41.209”

258.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์หนึ่ง

8° 15’ 36.365”

102° 31’ 34.599”

259.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สอง

8° 18’ 12.105”

102° 24’ 25.552”

260.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สาม

8° 13’ 52.484”

102° 34’ 01.371”

261.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สี่

8° 14’ 52.915”

102° 29’ 04.169”

262.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์ห้า

8° 27’ 7.466”

102° 22’ 10.188”

263.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์หก

8° 12’ 24.101”

102° 29’ 21.513”

264.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์เจ็ด

8° 16’ 38.606”

102° 32’ 33.635”

265.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์แปด 8

° 25’ 16.516”

102° 25’ 26.032”

266.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์เก้า

8° 09’ 14.878”

102° 33’ 57.188”

267.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบ

8° 16’ 37.493”

102° 26’ 32.447”

268.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบเอ็ด

8° 15’ 52.558”

102° 24’ 30.770”

269.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบสอง 8

° 18’ 24.295”

102° 29’ 38.677”

270.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบสาม

8° 21’ 53.283”

102° 23’ 49.624”

271.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบสี่

8° 10’ 19.551”

102° 40’ 10.458”

272.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบห้า

8° 28’ 57.969”

102° 23’ 36.035”

273.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบหก

8° 19’ 32.754”

102° 31’ 28.500”

274.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์เหนือหนึ่ง

8° 33’ 01.504”

102° 18’ 17.271”

275.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์เหนือสอง

8° 29’ 42.367”

102° 17’ 24.878”

276.

แท่นหลุมผลิต อาทิตย์เหนือสาม

8° 25’ 02.874”

102° 21’ 50.003”

277.

แท่นอุปกรณ์เพิ่มความดัน เอราวัณ

9° 4’ 33.369”

101° 18’ 40.717”

278.

แท่นกระบวนการผลิต เอราวัณ

9° 4’ 33.144”

101° 18’ 43.549”

279.

เรือกักเก็บปิโตรเลียม เอราวัณ

9° 4’ 31.000”

101° 14’ 43.000”

280.

แท่นเผาก๊าซ เอราวัณหนึ่ง

9° 4’ 36.534”

101° 18’ 44.450”

281.

แท่นเผาก๊าซ เอราวัณสอง

9° 4’ 33.289”

101° 18’ 37.849”

282.

แท่นเผาก๊าซ เอราวัณสาม

9° 4’ 34.738”

101° 18’ 34.738”

283.

แท่นที่พักอาศัย เอราวัณ

9° 4’ 31.349”

101° 18’ 46.105”

284.

แท่นที่พักอาศัย เอราวัณสอง

9° 4’ 29.575”

101° 18’ 48.067”

285.

แท่นอุปกรณ์เสริม เอราวัณ

9° 4’ 36.945”

101° 18’ 40.079”

286.

แท่นกระบวนการผลิต เอราวัณบี

9° 7’ 13.151”

101° 18’ 46.447”

287.

แท่นกระบวนการผลิต เอราวัณซี

9° 2’ 10.190”

101° 19’ 05.192”

288.

แท่นกระบวนการผลิต เอราวัณดี

9° 9’ 58.324”

101° 19’ 16.906”

289.

แท่นกระบวนการผลิต เอราวัณอี

9° 2’ 18.620”

101° 16’ 50.391”

290.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอ

9° 4’ 33.503”

101° 18’ 45.790”

291.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณบี

9° 7’ 13.212”

101° 18’ 44.719”

292.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณซี

9° 2’ 10.267”

101° 19’ 03.444”

293.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณดี

9° 9’ 58.509”

101° 19’ 15.130”

294.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณอี

9° 2’ 18.718”

101° 16’ 48.630”

295.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอฟ

9° 6’ 24.603”

101° 17’ 51.153”

296.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณจี

9° 8’ 43.347”

101° 17’ 52.985”

297.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอช

9° 10’ 14.512”

101° 21’ 28.994”

298.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณไอ

9° 11’ 41.794”

101° 18’ 34.824”

299.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณเจ

9° 13’ 32.147”

101° 18’ 33.557”

300.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณเค

9° 59’ 50.703”

101° 19’ 11.715”

301.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณแอล

9° 12’ 35.342”

101° 21’ 03.318”

302.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอ็ม

9° 8’ 15.380”

101° 15’ 43.139”

303.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอ็น

9° 4’ 16.977”

101° 17’ 18.244”

304.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณโอ

9° 0’ 28.965”

101° 17’ 52.390”

305.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณพี

9° 10’ 26.547”

101° 17’ 28.453”

306.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณคิว

9° 15’ 59.835”

101° 19’ 00.511”

307.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณอาร์

9° 15’ 44.092”

101° 17’ 22.972”

308.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอส

9° 11’ 11.282”

101° 15’ 58.880”

309.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณที

9° 14’ 04.922”

101° 15’ 24.557”

310.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณยู

9° 8’ 24.002”

101° 20’ 36.170”

311.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณวี

9° 4’ 19.192”

101° 20’ 30.305

312.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณดับเบิลยู

9° 6’ 29.507”

101° 20’ 49.321”

313.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอ็ก

9° 0’ 43.702”

101° 17’ 40.333”

314.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณวาย

9° 18’ 27.605”

101° 19’ 00.790”

315.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณแซดเอ

9° 4’ 14.780”

101° 15’ 16.538”

316.

แท่นหลุมผลิต เอราวัณแซดบี

9° 17’ 51.480”

101° 20’ 38.052”

เขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย โดยใช้ระบบทางภูมิศาสตร์ WGS 1984

ลำดับที่

สถานที่ผลิตปิโตรเลียม

ละติจูดเหนือ

ลองจิจูดตะวันออก

1.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลเอ (CKA)

7° 9’ 56.946”

103° 5’ 44.171”

2.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลบี (CKB)

7° 8’ 55.171”

103° 8’ 19.420”

3.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลซี (CKC)

7° 11’ 22.139”

103° 5’ 23.201”

4.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลพี (CKP)

7° 10’ 04.061”

103° 5’ 49.083”

5.

แท่นอุปกรณ์เสริม จักรวาล (CKR)

7° 9’ 59.958”

103° 5’ 46.568”

6.

แท่นหลุมผลิต ภูมีเอ (BMA)

7° 8’ 33.958”

103° 14’ 33.185”

7.

แท่นหลุมผลิต สุริยาเอ (SYA)

7° 6’ 22.919”

103° 11’ 06.818”

8.

แท่นหลุมผลิต บุหลันเอ (BLA)

7° 13’ 00.759”

103° 2’ 23.928”

9.

เรือกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (FSO Puteri Cakarawala)

7° 9’ 07.267”

103° 6’ 27.158”

10.

แท่นกระบวนการผลิต มูด้า (MDPP)

7° 35’ 27.441”

102° 59’ 13.751”

11.

แท่นที่พักอาศัย มูด้า (MDLQ)

7° 35’ 23.684”

102° 59’ 17.513”

12.

แท่นเผาก๊าซ มูด้า (MFP)

7° 35’ 31.539”

102° 59’ 15.166”

13.

แท่นหลุมผลิต มูด้าเอ (MDA)

7° 35’ 28.783”

102° 59’ 10.449”

14.

แท่นหลุมผลิต มูด้าบี (MDB)

7° 34’ 34.533”

102° 55’ 08.881”

15.

แท่นหลุมผลิต มูด้าซี (MDC)

7° 35’ 10.242”

102° 57’ 37.390”

16.

แท่นหลุมผลิต มูด้าดี (MDD)

7° 37’ 39.392”

102° 58’ 55.726”

17.

แท่นหลุมผลิต เจ็งก้าเอ (JKA)

7° 30’ 3.438”

103° 16’ 30.474”

18.

เรือกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (FSO Ratu Songkla)

7° 36’ 49.698”

102° 58’ 19.735”

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

                อารักษ์  ชลธาร์นนท์

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

12 กรกฎาคม 2555

 

ณัฐพร/ผู้ตรวจ

12 กรกฎาคม 2555