กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล

                 

 

                       ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล โดยให้เขตรอบสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลมีระยะห้าร้อยเมตรโดยวัดจากแต่ละจุดของขอบด้านนอกของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล นั้น

 

                       เนื่องจากผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมได้มีการติดตั้งสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเพิ่มมากขึ้นและปัจจุบันมีวิธีการกำหนดจุดพิกัดภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและมีความละเอียดแม่นยำมากกว่าเดิมนอกจากนั้นเพื่อให้การกำหนดชื่อสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักสากลอาศัยความตามมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศกำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเดิม และออกประกาศใหม่ให้เป็นดังนี้

 

                       1.  ยกเลิกประกาศกำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเดิม ซึ่งได้แก่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2543 ประกาศกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และประกาศกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2551

 

                       2.  ให้สถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดพิกัดภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี้ เป็นเขตที่ตั้งของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล

เขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ของแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย

                       โดยใช้ระบบทางภูมิศาสตร์ Indian 1975

สถานที่ผลิตปิโตรเลียม

ละติจูดเหนือ

ลองจิจูดตะวันออก

1. แท่นหลุมผลิต กะพงเอ

2. แท่นหลุมผลิต กะพงบี

3. แท่นหลุมผลิต กะพงซี

4. แท่นหลุมผลิต กะพงดี

5. แท่นหลุมผลิต กะพงอี

6. แท่นหลุมผลิต กะพงเอฟ

7. แท่นหลุมผลิต โกมินทร์เอ

8. แท่นหลุมผลิต โกมินทร์บี

9. แท่นหลุมผลิต โกมินทร์ซี

10. แท่นหลุมผลิต โกมินทร์ใต้เอ

11. แท่นหลุมผลิต โกมินทร์ใต้บี

12. แท่นหลุมผลิต กุ้งเหนือเอ

13. เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมจัสมิน

14. แท่นหลุมผลิต จัสมินเอ

15. แท่นหลุมผลิต จัสมินบี

16. แท่นหลุมผลิต จัสมินบีสอง

17. แท่นหลุมผลิต จัสมินซี

18. แท่นหลุมผลิต จัสมินดี

19. แท่นหลุมผลิต จามจุรีเหนือเอ

20. แท่นหลุมผลิต จามจุรีเหนืออาร์

21. แท่นหลุมผลิต จักรวาลเอ

22. แท่นหลุมผลิต จักรวาลบี

23. แท่นหลุมผลิต จักรวาลซี

24. แท่นหลุมผลิต จักรวาลดี

25. แท่นหลุมผลิต จักรวาลอี

26. แท่นหลุมผลิต จักรวาลเอฟ

27. แท่นหลุมผลิต จักรวาลจี

28. แท่นหลุมผลิต จักรวาลเอช

29. แท่นหลุมผลิต จักรวาลไอ

30. แท่นหลุมผลิต ชบาเอ

31. แท่นหลุมผลิต ตราดเอ

32. แท่นหลุมผลิต ตราดบี

33. แท่นหลุมผลิต ตราดซี

34. แท่นหลุมผลิต ตราดดี

35. เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมทานตะวัน

36. แท่นหลุมผลิต ทานตะวันเอ

37. แท่นหลุมผลิต ทานตะวันบี

38. แท่นหลุมผลิต ทานตะวันซี

39. แท่นหลุมผลิต ทานตะวันดี

40. แท่นหลุมผลิต ทานตะวันอี

41. แท่นหลุมผลิต ทานตะวันเอช

42. แท่นหลุมผลิต ทานตะวันเค

43. แท่นหลุมผลิต นางนวลเอ

44. แท่นหลุมผลิต นางนวลบี

45. แท่นเผาก๊าซ บงกช

46. เรือกักเก็บปิโตรเลียม บงกช

47. แท่นกระบวนการผลิต บงกชหนึ่ง

48. แท่นที่พักอาศัย บงกช

49. แท่นอุปกรณ์เสริม บงกช

50. แท่นกระบวนการผลิต บงกชสอง

51. แท่นหลุมผลิต บงกชหนึ่ง

52. แท่นหลุมผลิต บงกชสอง

53. แท่นหลุมผลิต บงกชสาม

54. แท่นหลุมผลิต บงกชสี่

55. แท่นหลุมผลิต บงกชห้า

56. แท่นหลุมผลิต บงกชหก

57. แท่นหลุมผลิต บงกชเจ็ด

58. แท่นหลุมผลิต บงกชแปด

59. แท่นหลุมผลิต บงกชเก้า

60. แท่นหลุมผลิต บงกชสิบ

61. แท่นหลุมผลิต บงกชสิบเอ็ด

62. แท่นหลุมผลิต บงกชสิบสอง

63. แท่นหลุมผลิต บงกชสิบสาม

64. แท่นหลุมผลิต บงกชสิบสี่

65. แท่นหลุมผลิต บงกชสิบห้า

66. แท่นหลุมผลิต บงกชสิบหก

67. แท่นหลุมผลิต บงกชสิบเจ็ด

68. แท่นหลุมผลิต บงกชสิบแปด

69. แท่นหลุมผลิต บงกชสิบเก้า

70. แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบ

71. แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบเอ็ด

72. แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบสอง

73. แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบสาม

74. แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบสี่

75. แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบห้า

76. แท่นกระบวนการผลิต บงกชใต้

77. แท่นหลุมผลิต บงกชใต้หนึ่ง

78. แท่นหลุมผลิต บงกชใต้สอง

79. แท่นหลุมผลิต บงกชใต้สาม

80. แท่นหลุมผลิต บงกชใต้สี่

81. แท่นหลุมผลิต บงกชใต้ห้า

82. แท่นหลุมผลิต บงกชใต้หก

83. เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมบัวหลวง

84. แท่นหลุมผลิต บัวหลวงเอ

85. แท่นหลุมผลิต บานเย็นเอ

86. แท่นหลุมผลิต บรรพตเอ

87. แท่นหลุมผลิต บรรพตบี

88. แท่นหลุมผลิต บรรพตซี

89. แท่นหลุมผลิต บรรพตดี

90. แท่นหลุมผลิต บรรพตอี

91. แท่นหลุมผลิต บรรพตเอฟ

92. แท่นหลุมผลิต บรรพตใต้เอ

93. เรือกักเก็บปิโตรเลียม เบญจมาศ

94. แท่นที่พักอาศัย เบญจมาศ

95. แท่นกระบวนการผลิต เบญจมาศ

96. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเอ

97. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศบี

98. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศซี

99. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศดี

100. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศอี

101. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเอฟ

102. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศจี

103. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเอช

104. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศไอ

105. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเจ

106. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเค

107. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเหนือแอล

108. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเอ็น

109. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศโอ

110. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศพี

111. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศคิว

112. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเอส

113. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศที

114. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศยู

115. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศดับเบิลยู

116. แท่นหลุมผลิต เบญจมาศเอ๊ก

117. เรือกักเก็บปิโตรเลียม ปลาทอง

118. แท่นกระบวนการผลิต ปลาทอง

119. แท่นกระบวนการผลิต ปลาทองสอง

120. แท่นเผาก๊าซ ปลาทอง

121. แท่นเผาก๊าซ ปลาทองสอง

122. แท่นที่พักอาศัย ปลาทอง

123. แท่นที่พักอาศัย ปลาทองสอง

124. แท่นกระบวนการผลิตน้ำมัน ปลาทอง

125. แท่นกระบวนการผลิตน้ำมัน ปลาทองสอง

126. แท่นหลุมผลิต ปลาทองเอ

127. แท่นหลุมผลิต ปลาทองบี

128. แท่นหลุมผลิต ปลาทองซี

129. แท่นหลุมผลิต ปลาทองดี

130. แท่นหลุมผลิต ปลาทองอี

131. แท่นหลุมผลิต ปลาทองเอฟ

132. แท่นหลุมผลิต ปลาทองจี

133. แท่นหลุมผลิต ปลาทองเอช

134. แท่นหลุมผลิต ปลาทองไอ 9

135. แท่นหลุมผลิต ปลาทองตะวันตกเอ

136. แท่นหลุมผลิต ปลาแดงเอ

137. แท่นหลุมผลิต ปะการังเอ

138. แท่นหลุมผลิต ปะการังบี

139. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเอ

140. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกบี

141. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกซี

142. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกดี

143. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกอี

144. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเอฟ

145. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกจี

146. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเอช

147. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกไอ

148. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเจ

149. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเค

150. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกแอล

151. แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเอ็ม

152. แท่นเผาก๊าซ ปตท.

153. แท่นเผาก๊าซ ปตท. สอง

154. แท่นอุปกรณ์เสริม ปตท.

155. แท่นอุปกรณ์เสริม ปตท. สอง

156. แท่นกระบวนการผลิต ไพลิน

157. แท่นเผาก๊าซ ไพลิน

158. แท่นที่พักอาศัย ไพลิน

159. แท่นหลุมผลิต ไพลินเอ

160. แท่นหลุมผลิต ไพลินบี

161. แท่นหลุมผลิต ไพลินซี

162. แท่นหลุมผลิต ไพลินดี

163. แท่นหลุมผลิต ไพลินอี

164. แท่นหลุมผลิต ไพลินเอฟ

165. แท่นหลุมผลิต ไพลินจี

166. แท่นหลุมผลิต ไพลินเอช

167. แท่นหลุมผลิต ไพลินไอ

168. แท่นหลุมผลิต ไพลินเจ

169. แท่นหลุมผลิต ไพลินเค

170. แท่นหลุมผลิต ไพลินแอล

171. แท่นหลุมผลิต ไพลินเอ็ม

172. แท่นหลุมผลิต ไพลินเอ็น

173. แท่นหลุมผลิต ไพลินโอ

174. แท่นหลุมผลิต ไพลินพี

175. แท่นกระบวนการผลิต ไพลินเหนือ

176. แท่นเผาก๊าซ ไพลินเหนือ

177. แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเอ

178. แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือบี

179. แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือซี

180. แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือดี

181. แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนืออี

182. แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเอฟ

183. แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือจี

184. แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเอช

185. แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือไอ

186. แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเจ

187. แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเค

188. แท่นกระบวนการผลิต ฟูนาน

189. แท่นเผาก๊าซ ฟูนาน

190. แท่นที่พักอาศัยฟูนาน แอลคิว

191. แท่นหลุมผลิต ฟูนานเอ

192. แท่นหลุมผลิต ฟูนานบี

193. แท่นหลุมผลิต ฟูนานซี

194. แท่นหลุมผลิต ฟูนานดี

195. แท่นหลุมผลิต ฟูนานอี

196. แท่นหลุมผลิต ฟูนานเอฟ

197. แท่นหลุมผลิต ฟูนานจี

198. แท่นหลุมผลิต ฟูนานเอช

199. แท่นหลุมผลิต ฟูนานไอ

200. แท่นหลุมผลิต ฟูนานเจ

201. แท่นหลุมผลิต ฟูนานเค

202. แท่นหลุมผลิต ฟูนานแอล

203. แท่นหลุมผลิต ฟูนานเอ็ม

204. แท่นหลุมผลิต ฟูนานเอ็น

205. แท่นหลุมผลิต ฟูนานโอ

206. แท่นหลุมผลิต มรกตเอ

207. แท่นหลุมผลิต มะลิวัลย์เอ

208. แท่นหลุมผลิต มะลิวัลย์บี

209. แท่นหลุมผลิต มะลิวัลย์ซี

210. แท่นหลุมผลิต มะลิวัลย์ดี

211. แท่นหลุมผลิต มะลิวัลย์จี

212. แท่นหลุมผลิต ยะลาเอ

213. แท่นหลุมผลิต ยะลาบี

214. แท่นหลุมผลิต ยะลาซี

215. แท่นหลุมผลิต ยะลาดี

216. แท่นหลุมผลิต ยะลาอี

217. แท่นหลุมผลิต ยะลาเอฟ

218. แท่นหลุมผลิต ยะลาจี

219. แท่นหลุมผลิต ยะลาเอช

220. แท่นหลุมผลิต ยะลาไอ

221. แท่นหลุมผลิต ยูงทองเอ

222. แท่นหลุมผลิต ราชพฤกษ์เอ

223. แท่นหลุมผลิต ลานตาเอ

224. แท่นหลุมผลิต ลานตาอี

225. แท่นหลุมผลิต สงขลาเอ

226. แท่นหลุมผลิต สงขลาซี

227. แท่นหลุมผลิต สงขลาดี

228. แท่นหลุมผลิต สงขลาอี

229. เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมสงขลา

230. เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมสงขลาสอง

231. เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมสงขลาสาม

232. แท่นกระบวนการผลิต สตูล

233. แท่นเผาก๊าซ สตูล

234. แท่นที่พักอาศัย สตูล

235. แท่นหลุมผลิต สตูลเอ

236. แท่นหลุมผลิต สตูลบี

237. แท่นหลุมผลิต สตูลซี

238. แท่นหลุมผลิต สตูลดี

239. แท่นหลุมผลิต สตูลอี

240. แท่นหลุมผลิต สตูลเอฟ

241. แท่นหลุมผลิต สตูลจี

242. แท่นหลุมผลิต สตูลเอช

243. แท่นหลุมผลิต สตูลไอ

244. แท่นหลุมผลิต สตูลเจ

245. แท่นหลุมผลิต สตูลเค

246. แท่นหลุมผลิต สตูลแอล

247. แท่นหลุมผลิต สตูลเอ็ม

248. แท่นหลุมผลิต สตูลเอ็น

249. แท่นหลุมผลิต สตูลโอ

250. แท่นหลุมผลิต สุราษฎร์เอ

251. แท่นหลุมผลิต สุราษฎร์บี

252. แท่นหลุมผลิต สุราษฎร์ซี

253. แท่นหลุมผลิต สุราษฎร์ดี

254. แท่นเผาก๊าซ อาทิตย์

255. เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม อาทิตย์

256. แท่นกระบวนการผลิต อาทิตย์

257. แท่นที่พักอาศัย อาทิตย์

258. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์หนึ่ง

259. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สอง

260. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สาม

261. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สี่

262. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์ห้า

263. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์หก

264. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์เจ็ด

265. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์แปด 8

266. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์เก้า

267. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบ

268. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบเอ็ด

269. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบสอง 8

270. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบสาม

271. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบสี่

272. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบห้า

273. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบหก

274. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์เหนือหนึ่ง

275. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์เหนือสอง

276. แท่นหลุมผลิต อาทิตย์เหนือสาม

277. แท่นอุปกรณ์เพิ่มความดัน เอราวัณ

278. แท่นกระบวนการผลิต เอราวัณ

279. เรือกักเก็บปิโตรเลียม เอราวัณ

280. แท่นเผาก๊าซ เอราวัณหนึ่ง

281. แท่นเผาก๊าซ เอราวัณสอง

282. แท่นเผาก๊าซ เอราวัณสาม

283. แท่นที่พักอาศัย เอราวัณ

284. แท่นที่พักอาศัย เอราวัณสอง

285. แท่นอุปกรณ์เสริม เอราวัณ

286. แท่นกระบวนการผลิต เอราวัณบี

287. แท่นกระบวนการผลิต เอราวัณซี

288. แท่นกระบวนการผลิต เอราวัณดี

289. แท่นกระบวนการผลิต เอราวัณอี

290. แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอ

291. แท่นหลุมผลิต เอราวัณบี

292. แท่นหลุมผลิต เอราวัณซี

293. แท่นหลุมผลิต เอราวัณดี

294. แท่นหลุมผลิต เอราวัณอี

295. แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอฟ

296. แท่นหลุมผลิต เอราวัณจี

297. แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอช

298. แท่นหลุมผลิต เอราวัณไอ

299. แท่นหลุมผลิต เอราวัณเจ

300. แท่นหลุมผลิต เอราวัณเค

301. แท่นหลุมผลิต เอราวัณแอล

302. แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอ็ม

303. แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอ็น

304. แท่นหลุมผลิต เอราวัณโอ

305. แท่นหลุมผลิต เอราวัณพี

306. แท่นหลุมผลิต เอราวัณคิว

307. แท่นหลุมผลิต เอราวัณอาร์

308. แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอส

309. แท่นหลุมผลิต เอราวัณที

310. แท่นหลุมผลิต เอราวัณยู

311. แท่นหลุมผลิต เอราวัณวี

312. แท่นหลุมผลิต เอราวัณดับเบิลยู

313. แท่นหลุมผลิต เอราวัณเอ็ก

314. แท่นหลุมผลิต เอราวัณวาย

315. แท่นหลุมผลิต เอราวัณแซดเอ

316. แท่นหลุมผลิต เอราวัณแซดบี

9° 47’ 19.813”

9° 49’ 48.366”

9° 53’ 11.077”

9° 51’ 30.321”

9° 47’ 55.658”

9° 51’ 45.489”

8° 52’ 19.592”

8° 54’ 39.785”

8° 56’ 18.631”

8° 47’ 46.239”

8° 45’ 41.296”

9° 40’ 57.240”

11° 19’ 19.821”

11° 18’ 32.246”

11° 20’ 24.300”

11° 20’ 24.582”

11° 17’ 19.910”

11° 21’ 04.794”

10° 18’ 56.598”

10° 21’ 28.449”

8° 58’ 16.619”

9° 2’ 37.646”

9° 1’ 26.474”

9° 4’ 11.017”

9° 0’ 40.311”

8° 58’ 57.203”

9° 5’ 50.778”

8° 55’ 13.394”

9° 0’ 35.197”

9° 38’ 48.797”

9° 21’ 56.919”

9° 24’ 34.304”

9° 28’ 59.445”

9° 23’ 46.471”

10° 4’ 32.020”

10° 3’ 29.340”

10° 2’ 15.670”

10° 0’ 44.220”

10° 1’ 35.176”

10° 4’ 52.465”

10° 5’ 50.382”

10° 0’ 31.578”

10° 8’ 34.803”

10° 11’ 03.900”

8° 1’ 47.439”

8° 1’ 36.855”

8° 1’ 37.898”

8° 1’ 35.458”

8° 1’ 42.251”

8° 1’ 40.690”

8° 1’ 40.790”

7° 59’ 92.723”

8° 1’ 16.061”

8° 4’ 47.000”

8° 0’ 18.000”

7° 57’ 07.000”

8° 0’ 16.133”

8° 1’ 43.000”

7° 51’ 28.072”

7° 49’ 54.934”

8° 1’ 30.484”

8° 3’ 46.165”

7° 52’ 37.975”

8° 1’ 33.188”

8° 6’ 32.389”

8° 6’ 10.974”

8° 8’ 42.275”

8° 8’ 42.700”

7° 53’ 29.559”

7° 48’ 20.389”

8° 5’ 55.821”

7° 56’ 13.080”

8° 0’ 58.333”

7° 56’ 11.776”

8° 04’ 36.554”

7° 29’ 27.513”

7° 29’ 31.293”

7° 31’ 10.407”

7° 40’ 34.570”

7° 35’ 30.113”

7° 22’ 03.960”

7° 42’ 10.992”

10° 31’ 08.200”

10° 30’ 42.695”

11° 15’ 05.922”

8° 50’ 33.408”

8° 52’ 00.534”

8° 57’ 01.086”

8° 54’ 07.641”

8° 55’ 44.300”

8° 57’ 33.413”

8° 41’ 03.206”

10° 31’ 07.452”

10° 31’ 06.026”

10° 31’ 06.050”

10° 31’ 05.619”

10° 36’ 15.572”

10° 25’ 33.945”

10° 37’ 41.706”

10° 25’ 37.196”

10° 33’ 37.664”

10° 33’ 41.855”

10° 35’ 19.157”

10° 29’ 24.470”

10° 27’ 54.255”

10° 38’ 49.120”

10° 39’ 05.450”

10° 32’ 26.710”

10° 28’ 48.640”

10° 24’ 18.320”

10° 28’ 53.200”

10° 29’ 49.684”

10° 31’ 35.390”

10° 35’ 49.394”

10° 36’ 15.618”

10° 24’ 35.114”

9° 04’ 00.000”

9° 41’ 23.337”

9° 41’ 31.009”

9° 41’ 26.046”

9° 41’ 35.264”

9° 41’ 21.565”

9° 41’ 21.345”

9° 41’ 24.232”

9° 41’ 26.589”

9° 39’ 24.960”

9° 42’ 10.703”

9° 41’ 09.470”

9° 39’ 49.510”

9° 35’ 27.368”

9° 39’ 59.197”

9° 43’ 13.980”

9° 44’ 21.262”

° 36’ 52.832”

9° 32’ 57.461”

9° 28’ 29.815”

9° 30’ 50.327”

9° 29’ 40.418”

9° 45’ 14.940”

9° 44’ 35.383”

9° 42’ 17.794”

9° 39’ 04.373”

9° 44’ 59.100”

9° 42’ 57.356”

9° 43’ 36.202”

9° 47’ 33.709”

9° 46’ 49.000”

9° 40’ 14.161”

9° 45’ 16.848”

9° 36’ 17.751”

9° 45’ 06.217”

9° 4’ 24.796”

9° 4’ 19.471”

9° 4’ 24.824”

9° 4’ 19.475”

8° 37’ 37.415”

8° 37’ 41.018”

8° 37’ 34.987”

8° 35’ 32.098”

8° 36’ 44.335”

8° 42’ 20.317”

8° 38’ 57.882”

8° 33’ 55.059”

8° 37’ 37.034”

8° 32’ 30.782”

8° 35’ 25.586”

8° 41’ 02.135”

8° 32’ 57.229”

8° 43’ 20.932”

8° 35’ 46.297”

8° 38’ 54.652”

8° 43’ 56.716”

8° 33’ 16.514”

8° 38’ 49.947”

8° 51’ 22.806”

8° 51’ 25.563”

8° 51’ 46.153”

8° 54’ 12.594”

8° 50’ 34.638”

8° 55’ 54.612”

8° 46’ 02.353”

8° 52’ 53.184”

8° 48’ 18.937”

8° 52’ 03.694”

8° 50’ 33.415”

8° 55’ 44.014”

8° 52’ 37.031”

8° 55’ 56.575”

8° 55’ 59.219”

8° 55’ 54.909”

8° 55’ 22.852”

8° 57’ 06.446”

8° 50’ 20.741”

8° 48’ 54.194”

8° 51’ 57.600”

8° 53’ 25.383”

8° 59’ 01.794”

8° 55’ 13.294”

8° 52’ 53.927”

8° 51’ 14.910”

8° 46’ 48.243”

8° 49’ 32.419”

8° 47’ 37.375”

8° 47’ 48.614”

8° 47’ 17.913”

8° 37’ 58.629”

10° 22’ 5.107”

10° 18’ 29.500”

10° 16’ 38.458”

10° 22’ 05.510”

10° 20’ 27.017”

9° 57’ 18.959”

9° 59’ 09.377”

9° 58’ 57.288”

9° 55’ 15.884”

9° 53’ 31.478”

9° 56’ 55.600”

9° 58’ 16.483”

9° 57’ 17.184”

9° 55’ 30.824”

9° 45’ 57.275”

10° 7’ 41.581”

10° 32’ 15.062”

10° 28’ 20.563”

7° 31’ 59.580”

7° 28’ 13.085”

7° 30’ 55.870”

7° 34’ 11.090”

7° 31’ 07.513”

7° 32’ 03.619”

7° 28’ 19.764”

9° 17’ 05.290”

9° 17’ 07.453”

9° 17’ 03.302”

9° 20’ 05.401”

9° 21’ 29.747”

9° 18’ 29.656”

9° 16’ 40.741”

9° 8’ 40.872”

9° 10’ 03.765”

9° 23’ 01.430”

9° 24’ 47.721”

9° 6’ 05.080”

9° 6’ 58.021”

9° 23’ 19.362”

9° 9’ 18.731”

9° 15’ 5.029”

9° 15’ 25.034”

9° 12’ 40.415”

9° 40’ 35.452”

9° 42’ 32.392”

9° 37’ 49.406”

9° 39’ 55.481”

8° 15’ 39.151”

8° 25’ 48.065”

8° 15’ 34.950”

8° 15’ 31.211”

8° 15’ 36.365”

8° 18’ 12.105”

8° 13’ 52.484”

8° 14’ 52.915”

8° 27’ 7.466”

8° 12’ 24.101”

8° 16’ 38.606”

° 25’ 16.516”

8° 09’ 14.878”

8° 16’ 37.493”

8° 15’ 52.558”

° 18’ 24.295”

8° 21’ 53.283”

8° 10’ 19.551”

8° 28’ 57.969”

8° 19’ 32.754”

8° 33’ 01.504”

8° 29’ 42.367”

8° 25’ 02.874”

9° 4’ 33.369”

9° 4’ 33.144”

9° 4’ 31.000”

9° 4’ 36.534”

9° 4’ 33.289”

9° 4’ 34.738”

9° 4’ 31.349”

9° 4’ 29.575”

9° 4’ 36.945”

9° 7’ 13.151”

9° 2’ 10.190”

9° 9’ 58.324”

9° 2’ 18.620”

9° 4’ 33.503”

9° 7’ 13.212”

9° 2’ 10.267”

9° 9’ 58.509”

9° 2’ 18.718”

9° 6’ 24.603”

9° 8’ 43.347”

9° 10’ 14.512”

9° 11’ 41.794”

9° 13’ 32.147”

9° 59’ 50.703”

9° 12’ 35.342”

9° 8’ 15.380”

9° 4’ 16.977”

9° 0’ 28.965”

9° 10’ 26.547”

9° 15’ 59.835”

9° 15’ 44.092”

9° 11’ 11.282”

9° 14’ 04.922”

9° 8’ 24.002”

9° 6’ 29.507”

9° 0’ 43.702”

9° 18’ 27.605”

9° 4’ 14.780”

9° 17’ 51.480”

9° 4’ 19.192”

101° 25’ 46.879”

101° 26’ 39.157”

101° 27’ 06.543”

101° 26’ 29.010”

101° 28’ 13.060”

101° 28’ 54.540”

101° 38’ 44.369”

101° 38’ 38.537”

101° 39’ 41.316”

101° 43’ 34.957”

101° 43’ 20.947”

101° 12’ 49.818”

101° 14’ 15.057”

101° 13’ 26.372”

101° 12’ 45.837”

101° 12’ 47.258”

101° 13’ 59.291”

101° 12’ 21.781”

101° 15’ 15.302”

101° 13’ 52.842”

101° 33’ 15.815”

101° 31’ 39.669”

101° 29’ 56.089”

101° 34’ 07.779”

101° 31’ 43.802”

101° 31’ 01.701”

101° 34’ 19.993”

101° 33’ 48.342”

101° 33’ 36.323”

101° 12’ 59.400”

101° 32’ 44.504”

101° 32’ 48.569”

101° 32’ 14.674”

101° 31’ 40.277”

101° 25’ 16.000”

101° 26’ 15.440”

101° 27’ 32.570”

101° 27’ 45.200”

101° 25’ 43.235”

101° 27’ 31.510”

101° 25’ 44.335”

101° 26’ 23.270”

099° 25’ 52.053”

099° 26’ 51.300”

102° 19’ 07.766”

102° 19’ 50.349”

102° 19’ 04.868”

102° 19’ 06.489”

102° 19’ 07.723”

102° 19’ 10.847”

102° 19’ 03.140”

102° 20’ 40.384”

102° 20’ 28.580”

102° 17’ 16.000”

102° 17’ 17.000”

102° 22’ 22.000”

102° 24’ 37.840”

102° 23’ 01.626”

102° 28’ 32.273”

102° 26’ 13.943”

102° 28’ 44.855”

102° 15’ 5.504”

102° 25’ 13.986”

102° 27’ 11.544”

102° 24’ 11.780”

102° 22’ 09.417”

102° 6’ 40.523”

102° 6’ 40.736”

102° 27’ 48.485”

102° 30’ 07.858”

102° 7’ 31.321”

102° 24’ 04.847”

102° 30’ 45.486”

102° 26’ 43.079”

102° 28’ 12.821”

102° 37’ 02.121”

102° 36’ 58.554”

102° 45’ 52.272”

102° 52’ 32.401”

102° 31’ 57.269”

102° 36’ 01.631”

102° 51’ 40.913”

100° 17’ 17.410”

101° 17’ 12.043”

101° 15’ 55.275”

101° 24’ 57.094”

101° 24’ 04.803”

101° 21’ 51.180”

101° 24’ 35.551”

101° 23’ 60.840”

101° 24’ 30.736”

101° 23’ 13.796”

101° 15’ 39.302”

101° 16’ 55.671”

101° 16’ 52.755”

101° 16’ 49.817”

101° 16’ 20.780”

101° 18’ 30.685”

101° 15’ 32.216”

101° 16’ 16.504”

101° 16’ 57.664”

101° 14’ 56.515”

101° 15’ 24.391”

101° 13’ 56.361”

101° 14’ 29.016”

101° 18’ 54.820”

101° 15’ 03.830”

101° 15’ 19.800”

101° 16’ 30.520”

101° 12’ 15.510”

101° 18’ 35.500”

101° 13’ 23.533”

101° 16’ 45.244”

101° 16’ 29.078”

101° 16’ 19.381”

101° 17’ 04.891”

101° 25’ 00.000”

101° 24’ 24.644”

101° 24’ 22.096”

101° 24’ 27.395”

101° 24’ 19.164”

101° 24’ 27.234”

101° 24’ 31.068”

101° 24’ 21.933”

101° 24’ 23.490”

101° 21’ 55.070”

101° 23’ 46.530”

101° 22’ 47.855”

101° 23’ 34.680”

101° 21’ 15.880”

101° 21’ 03.995”

101° 22’ 21.278”

101° 24’ 10.577”

101° 24’ 10.812”

101° 18’ 49.129”

101° 23’ 51.055”

101° 17’ 28.882”

101° 15’ 33.919”

101° 18’ 7.048”

101° 16’ 24.773”

101° 17’ 45.546”

101° 16’ 50.717”

101° 16’ 28.387”

101° 16’ 06.414”

101° 17’ 46.627”

101° 18’ 39.755”

101° 16’ 26.106”

101° 17’ 20.971”

101° 18’ 08.981”

101° 17’ 06.900”

101° 16’ 19.976”

101° 17’ 53.841”

101° 17’ 55.908”

101° 17’ 58.459”

101° 15’ 59.501”

101° 20’ 56.516”

101° 20’ 57.688”

101° 20’ 59.948”

101° 19’ 43.215”

101° 22’ 46.356”

101° 17’ 50.989”

101° 19’ 53.283”

101° 20’ 52.015”

101° 20’ 52.956”

101° 20’ 34.385”

101° 21’ 13.047”

101° 19’ 25.957”

101° 25’ 29.209”

101° 15’ 12.064”

101° 24’ 48.149”

101° 22’ 09.499”

101° 17’ 15.140”

101° 22’ 17.106”

101° 25’ 41.437”

101° 16’ 18.341”

101° 16’ 14.889”

101° 10’ 46.893”

101° 15’ 17.806”

101° 16’ 37.804”

101° 16’ 01.190”

101° 18’ 00.825”

101° 18’ 40.641”

101° 18’ 10.155”

101° 16’ 09.329”

101° 15’ 39.767”

101° 19’ 11.330”

101° 17’ 37.799”

101° 35’ 31.343”

101° 35’ 34.253”

101° 35’ 34.000”

101° 37’ 44.514”

101° 37’ 45.344”

101° 35’ 32.945”

101° 36’ 26.095”

101° 37’ 18.632”

101° 37’ 24.096”

101° 38’ 19.576”

101° 35’ 51.838”

101° 34’ 51.759”

101° 34’ 00.588”

101° 35’ 54.593”

101° 32’ 39.702”

101° 32’ 42.928”

101° 38’ 15.820”

101° 34’ 11.585”

101° 32’ 21.860”

101° 19’ 28.039”

101° 20’ 03.910”

101° 19’ 08.918”

101° 17’ 17.930”

101° 19’ 38.145”

101° 26’ 59.456”

101° 26’ 08.822”

101° 28’ 31.837”

101° 27’ 42.976”

101° 29’ 32.952”

101° 29’ 30.880”

101° 29’ 29.291”

101° 26’ 57.637”

101° 30’ 06.108”

101° 15’ 00.625”

101° 27’ 34.992”

101° 13’ 06.614”

101° 11’ 10.609”

100° 42’ 47.510”

100° 36’ 44.832”

100° 36’ 48.310”

100° 37’ 21.630”

100° 36’ 37.567”

100° 42’ 39.350”

100° 36’ 39.784”

101° 24’ 53.396”

101° 24’ 56.619”

101° 24’ 55.772”

101° 23’ 15.111”

101° 22’ 53.222”

101° 23’ 23.581”

101° 23’ 16.205”

101° 23’ 26.834”

101° 22’ 51.621”

101° 21’ 38.689”

101° 22’ 18.404”

101° 25’ 06.620”

101° 23’ 45.237”

101° 24’ 18.591”

101° 25’ 29.168”

101° 23’ 13.889”

101° 25’ 14.934”

101° 23’ 24.321”

101° 18’ 46.857”

101° 19’ 15.989”

101° 17’ 12.478”

101° 18’ 41.698”

102° 31’ 38.855”

102° 23’ 12.732”

102° 31’ 37.410”

102° 31’ 41.209”

102° 31’ 34.599”

102° 24’ 25.552”

102° 34’ 01.371”

102° 29’ 04.169”

102° 22’ 10.188”

102° 29’ 21.513”

102° 32’ 33.635”

102° 25’ 26.032”

102° 33’ 57.188”

102° 26’ 32.447”

102° 24’ 30.770”

102° 29’ 38.677”

102° 23’ 49.624”

102° 40’ 10.458”

102° 23’ 36.035”

102° 31’ 28.500”

102° 18’ 17.271”

102° 17’ 24.878”

102° 21’ 50.003”

101° 18’ 40.717”

101° 18’ 43.549”

101° 14’ 43.000”

101° 18’ 44.450”

101° 18’ 37.849”

101° 18’ 34.738”

101° 18’ 46.105”

101° 18’ 48.067”

101° 18’ 40.079”

101° 18’ 46.447”

101° 19’ 05.192”

101° 19’ 16.906”

101° 16’ 50.391”

101° 18’ 45.790”

101° 18’ 44.719”

101° 19’ 03.444”

101° 19’ 15.130”

101° 16’ 48.630”

101° 17’ 51.153”

101° 17’ 52.985”

101° 21’ 28.994”

101° 18’ 34.824”

101° 18’ 33.557”

101° 19’ 11.715”

101° 21’ 03.318”

101° 15’ 43.139”

101° 17’ 18.244”

101° 17’ 52.390”

101° 17’ 28.453”

101° 19’ 00.511”

101° 17’ 22.972”

101° 15’ 58.880”

101° 15’ 24.557”

101° 20’ 36.170”

101° 20’ 30.305”

101° 20’ 49.321”

101° 17’ 40.333”

101° 19’ 00.790”

101° 15’ 16.538”

101° 20’ 38.052”

เขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย โดยใช้ระบบทางภูมิศาสตร์ WGS 1984

สถานที่ผลิตปิโตรเลียม

ละติจูดเหนือ

ลองจิจูดตะวันออก

1. แท่นหลุมผลิต จักรวาลเอ (CKA)

2. แท่นหลุมผลิต จักรวาลบี (CKB)

3. แท่นหลุมผลิต จักรวาลซี (CKC)

4. แท่นหลุมผลิต จักรวาลพี (CKP)

5. แท่นอุปกรณ์เสริม จักรวาล (CKR)

6. แท่นหลุมผลิต ภูมีเอ (BMA)

7. แท่นหลุมผลิต สุริยาเอ (SYA)

8. แท่นหลุมผลิต บุหลันเอ (BLA)

9. เรือกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว

(FSO Puteri Cakarawala)

10. แท่นกระบวนการผลิต มูด้า (MDPP)

11. แท่นที่พักอาศัย มูด้า (MDLQ)

12. แท่นเผาก๊าซ มูด้า (MFP)

13. แท่นหลุมผลิต มูด้าเอ (MDA)

14. แท่นหลุมผลิต มูด้าบี (MDB)

15. แท่นหลุมผลิต มูด้าซี (MDC)

16. แท่นหลุมผลิต มูด้าดี (MDD)

17. แท่นหลุมผลิต เจ็งก้าเอ (JKA)

18. เรือกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว

(FSO Ratu Songkla)

7° 9’ 56.946”

7° 8’ 55.171”

7° 11’ 22.139”

7° 10’ 04.061”

7° 9’ 59.958”

7° 8’ 33.958”

7° 6’ 22.919”

7° 13’ 00.759”

7° 9’ 07.267”

7° 35’ 27.441”

7° 35’ 23.684”

7° 35’ 31.539”

7° 35’ 28.783”

7° 34’ 34.533”

7° 35’ 10.242”

7° 37’ 39.392”

7° 30’ 3.438”

7° 36’ 49.698”

103° 5’ 44.171”

103° 8’ 19.420”

103° 5’ 23.201”

103° 5’ 49.083”

103° 5’ 46.568”

103° 14’ 33.185”

103° 11’ 06.818”

103° 2’ 23.928”

103° 6’ 27.158”

102° 59’ 13.751”

102° 59’ 17.513”

102° 59’ 15.166”

102° 59’ 10.449”

102° 55’ 08.881”

102° 57’ 37.390”

102° 58’ 55.726”

103° 16’ 30.474”

102° 58’ 19.735”

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

                อารักษ์  ชลธาร์นนท์

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

12 กรกฎาคม 2555

 

ณัฐพร/ผู้ตรวจ

12 กรกฎาคม 2555