กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2)

                 

 

                       ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล โดยให้เขตรอบสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลมีระยะห้าร้อยเมตรโดยวัดจากแต่ละจุดของขอบด้านนอกของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล เป็นเขตปลอดภัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 นั้น

 

                       เนื่องจากผู้ได้รับสัญญาในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซียได้มีการติดตั้งสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลใหม่เพิ่มเติมรวม 7 แห่ง โดยอาศัยความตามมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงเห็นควรให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 19 20 21 22 23 24 และ 25 ในเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย โดยใช้ระบบทางภูมิศาสตร์ WGS 1984 ของข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

 

                       เขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย

ลำดับที่

สถานที่ผลิตปิโตรเลียม

ละติจูดเหนือ

ลองจิจูดตะวันออก

19.

แท่นหลุมผลิต จักรวาลดี (CKD)

7° 13’ 23.905”

103° 05’ 46.365”

20.

แท่นหลุมผลิต ภูมีบี (BMB)

7° 11’ 31.591”

103° 15’ 07.732”

21.

แท่นหลุมผลิต ภูมีดี (BMD)

7° 15’ 48.087”

103° 16’ 14.629”

22.

แท่นหลุมผลิต สุริยาบี (SYB)

7° 10’ 04.396”

103° 11’ 05.149”

23.

แท่นหลุมผลิต บุหลันบี (BLB)

7° 09’ 36.115”

103° 02’ 14.058”

24.

แท่นหลุมผลิต มูด้าอี (MDE)

7° 35’ 11.741”

103° 01’ 40.488”

25.

แท่นหลุมผลิต เจ็งก้าบี (JKB)

7° 27’ 07.596”

103° 16’ 30.530”

 

                       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

                  อารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม 

ปลัดกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

4 พฤศจิกายน 2557

 

ปริญสินีย์/ผู้ตรวจ

4 พฤศจิกายน 2557