กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด PDF

 

ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล

                 

 

                       ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล โดยให้เขตรอบสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลมีระยะห้าร้อยเมตรโดยวัดจากแต่ละจุดของขอบด้านนอกของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล นั้น

 

                       เนื่องจากผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมได้มีการติดตั้งสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลใหม่รวม 97 แห่ง และปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้งานของสถานที่ผลิต  ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดชื่อสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักสากล อาศัยความตามมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

                       1.  ให้ยกเลิกเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมอาทิตย์ในลำดับที่ 255 และเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมบัวหลวงในลำดับที่ 83 ของข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555

 

                       2.  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 และ 413 ในเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ของแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยโดยใช้ระบบทางภูมิศาสตร์ Indian 1975 ของข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555

                       เขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ของแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยโดยใช้ระบบทางภูมิศาสตร์ Indian 1975

สถานที่ผลิตปิโตรเลียม                          ละติจูดเหนือ                    ลองจิจูดตะวันออก

317 แท่นหลุมผลิต กะพงจี                      9° 49’ 42.162”              101° 28’ 11.560”

318 แท่นหลุมผลิต กะพงเอช                   9° 51’ 04.018”              101° 28’ 40.786”

319 แท่นหลุมผลิต กะพงไอ                     9° 55’ 29.392”              101° 26’ 43.798”

320 แท่นหลุมผลิต กะพงเจ                     9° 44’ 27.759”              101° 27’ 00.786”

321 แท่นหลุมผลิต โกมินทร์ใต้ซี                8° 44’ 54.987”              101° 44’ 24.365”

322 แท่นหลุมผลิต โกมินทร์ใต้ดี                8° 43’ 30.994”              101° 43’ 27.944”

323 แท่นหลุมผลิต โกมินทร์ใต้อี                8° 48’ 31.306”              101° 44’ 54.396”

324 แท่นหลุมผลิต จักรวาลเจ                  8° 56’ 21.568”              101° 31’ 14.087”

325 แท่นหลุมผลิต จักรวาลเค                  8° 59’ 32.850”              101° 30’ 16.507”

326 แท่นหลุมผลิต ดาราเอ                     9° 11’ 26.070”              101° 13’ 02.481”

327 แท่นหลุมผลิต ตราดใต้เอ                  9° 07’ 40.482”              101° 34’ 33.365”

328 แท่นหลุมผลิต ตราดใต้บี                   9° 11’ 35.236”              101° 33’ 01.462”

329 แท่นหลุมผลิต ตราดอี                      9° 20’ 29.904”              101° 31’ 42.333”

330 แท่นหลุมผลิต ตราดเอฟ                   9° 26’ 46.032”              101° 33’ 08.003”

331 แท่นหลุมผลิต ทานตะวันแอล           10° 03’ 47.064”              101° 27’ 33.787”

332 แท่นที่พักอาศัย บงกชใต้                   7° 29’ 23.765”              102° 37’ 05.639”

333 แท่นเผาก๊าซ บงกชใต้                      7° 29’ 32.539”              102° 37’ 03.923”

334 แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบหก               8° 13’ 15.699”              102° 16’ 58.547”

335 แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบเจ็ด              8° 03’ 25.596”              102° 24’ 58.213”

336 แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบแปด             8° 06’ 13.603”              102° 14’ 44.243”

337 แท่นหลุมผลิต บงกชยี่สิบเก้า              8° 06’ 06.914”              102° 16’ 29.908”

338 แท่นหลุมผลิต บงกชสามสิบ               7° 55’ 43.418”              102° 20’ 51.467”

339 แท่นหลุมผลิต บงกชสามสิบเอ็ด           7° 58’ 27.882”              102° 32’ 37.371”

340 แท่นหลุมผลิต บงกชสามสิบสอง           8° 02’ 52.988”              102° 21’ 41.103”

341 แท่นหลุมผลิต บงกชสามสิบสาม          7° 58’ 18.070”              102° 25’ 22.883”

342 แท่นหลุมผลิต บงกชสามสิบสี่             8° 02’ 23.492”              102° 16’ 33.790”

343 แท่นหลุมผลิต บงกชสามสิบห้า           8° 05’ 41.697”              102° 13’ 27.591”

344 แท่นหลุมผลิต บงกชใต้เจ็ด                7° 27’ 26.752”              102° 37’ 43.414”

345 แท่นหลุมผลิต บงกชใต้แปด               7° 27’ 56.114”              102° 35’ 33.392”

346 แท่นหลุมผลิต บงกชใต้เก้า                 7° 32’ 02.274”              102° 33’ 36.327”

347 แท่นหลุมผลิต บงกชใต้สิบ                 7° 38’ 14.982”              102° 30’ 37.757”

348 แท่นหลุมผลิต บรรพตจี                    8° 53’ 03.187”              101° 21’ 52.324”

349 เรือกักเก็บปิโตรเลียม บัวหลวง           10° 30’ 05.100”              100° 16’ 31.300”

350 แท่นหลุมผลิต บัวหลวงบี                10° 30’ 42.403”              100° 17’ 14.330”

351 แท่นหลุมผลิต เบญจมาศวี               10° 25’ 40.920”              101° 12’ 14.400”

352 แท่นหลุมผลิต เบญจมาศวาย            10° 29’ 47.550”              101° 16’ 05.247”

353 แท่นหลุมผลิต ปลาแดงบี                  9° 25’ 52.910”              101° 24’ 02.763”

354 แท่นหลุมผลิต ปลาแดงซี                  9° 29’ 52.243”              101° 22’ 29.163”

355 แท่นหลุมผลิต ปลาทองตะวันตกบี         9° 37’ 41.219”              101° 19’ 18.364”

356 แท่นหลุมผลิต ปลาทองตะวันตกซี         9° 36’ 03.065”              101° 19’ 12.554”

357 แท่นหลุมผลิต ปลาทองใต้เอ               9° 31’ 46.779”              101° 22’ 34.820”

358 แท่นหลุมผลิต ปลาทองใต้บี               9° 32’ 09.115”              101° 25’ 56.450”

359 แท่นหลุมผลิต ปลาทองเจ                 9° 33’ 49.824”              101° 21’ 45.265”

360 แท่นหลุมผลิต ปลาทองเค                 9° 42’ 37.319”              101° 25’ 04.062”

361 แท่นหลุมผลิต ปลาทองแอล               9° 38’ 32.154”              101° 20’ 42.080”

362 แท่นหลุมผลิต ปลาทองเอ็ม                9° 46’ 03.265”              101° 22’ 47.816”

363 แท่นหลุมผลิต ปลาหมึกเอ็น               9° 34’ 46.688”              101° 17’ 10.358”

364 แท่นหลุมผลิต ปะการังซี                   9° 26’ 27.701”             101° 10’ 35.200”

365 แท่นหลุมผลิต ปะการังใต้เอ               9° 20’ 56.041”             101° 17’ 57.650”

366 แท่นหลุมผลิต ปะการังใต้บี                9° 22’ 53.884”              101° 15’ 11.952”

367 แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือแอล            8° 49’ 32.002”             101° 19’ 20.038”

368 แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเอ็ม             8° 52’ 38.877”              101° 12’ 30.682”

369 แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเอ็น             8° 50’ 42.975”              101° 18’ 59.987”

370 แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือโอ              8° 54’ 42.722”              101° 15’ 28.530”

371 แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือพี               8° 57’ 37.845”              101° 15’ 28.530”

372 แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือคิว             8° 45’ 34.652”              101° 15’ 35.780”

373 แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนืออาร์             8° 58’ 45.153”              101° 17’ 02.119”

374 แท่นหลุมผลิต ฟูนานพี                     8° 49’ 40.586”              101° 39’ 06.717”

375 แท่นหลุมผลิต ฟูนานคิว                   9° 00’ 47.343”              101° 37’ 03.071”

376 แท่นหลุมผลิต ฟูนานอาร์                 8° 45’ 10.429”              101° 38’ 40.941”

377 เรือกักเก็บปิโตรเลียม มโนรา             11° 44’ 05.659”              100° 33’ 30.372”

378 แท่นหลุมผลิต มโนราเอ                  11° 43’ 16.846”             100° 32’ 41.853”

379 แท่นหลุมผลิต มรกตบี                     8° 37’ 23.125”              101° 37’ 30.078”

380 แท่นหลุมผลิต มรกตซี                     8° 42’ 02.123”              101° 34’ 28.345”

381 แท่นหลุมผลิต มรกตดี                     9° 32’ 09.115”              101° 25’ 56.450”

382 แท่นหลุมผลิต มรกตอี                     8° 36’ 23.683”              101° 31’ 28.874”

383 แท่นหลุมผลิต มรกตเอฟ                   8° 40’ 35.509”              101° 39’ 02.379”

384 แท่นหลุมผลิต มะลิวัลย์อี                 10° 15’ 01.484”              101° 20’ 42.699”

385 แท่นหลุมผลิต มะลิวัลย์เอฟ              10° 20’ 58.696”              101° 17’ 24.512”

386 แท่นหลุมผลิต ยะลาเจ                     9° 57’ 49.336”              101° 26’ 24.522”

387 แท่นหลุมผลิต ยะลาเค                     9° 55’ 16.624”              101° 27’ 47.087”

388 แท่นหลุมผลิต ลานตาบี                  10° 30’ 30.774”              101° 10’ 09.205”

389 แท่นหลุมผลิต ลานตาซี                  10° 33’ 29.816”              101° 12’ 25.072”

390 เรือกักเก็บปิโตรเลียม สงขลาสี่             7° 30’ 55.870”             100° 36’ 48.310”

391 เรือกักเก็บปิโตรเลียม สงขลาห้า           7° 34’ 10.913”              100° 37’ 21.542”

392 แท่นหลุมผลิต สงขลาจี                    7° 26’ 15.910”              100° 36’ 14.600”

393 แท่นหลุมผลิต สตูลพี                       9° 17’ 42.220”              101° 25’ 08.363”

394 แท่นหลุมผลิต สตูลคิว                     9° 11’ 52.589”              101° 25’ 00.084”

395 แท่นหลุมผลิต สตูลอาร์                    9° 07’ 42.287”              101° 26’ 17.385”

396 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบเจ็ด              8° 18’ 57.969”              102° 28’ 57.969”

397 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบแปด            8° 12’ 55.283”              102° 34’ 12.010”

398 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สิบเก้า              8° 17’ 17.558”              102° 16’ 58.774”

399 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์ยี่สิบ                8° 17’ 53.564”              102° 15’ 15.799”

400 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์ยี่สิบเอ็ด            8° 23’ 53.640”              102° 22’ 26.509”

401 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์ยี่สิบสอง            8° 00’ 47.912”              102° 40’ 18.150”

402 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์ยี่สิบสาม            7° 55’ 05.476”              102° 47’ 27.371”

403 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์ยี่สิบสี่               8° 00’ 36.485”              102° 35’ 29.448”

404 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์ยี่สิบห้า             8° 31’ 05.169”              102° 19’ 02.779”

405 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์ยี่สิบหก             8° 30’ 31.307”              102° 13’ 46.642”

406 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์ยี่สิบเจ็ด            8° 11’ 23.184”              102° 31’ 45.417”

407 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์ยี่สิบแปด           8° 20’ 15.964”              102° 27’ 42.454”

408 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์ยี่สิบเก้า            7° 59’ 04.154”              102° 39’ 13.919”

409 เรือกักเก็บปิโตรเลียม เอราวัณสอง        9° 06’ 39.160”             101° 13’ 08.772”

410 แท่นชุมทางท่อ เอราวัณ                   9° 04’ 19.475”              101° 17’ 59.509”

411 แท่นหลุมผลิต เอราวัณแซดซี              9° 18’ 40.551”              101° 19’ 00.339”

412 แท่นหลุมผลิต เอราวัณแซดดี              9° 02’ 35.176”              101° 20’ 45.138”

413 แท่นหลุมผลิต เอราวัณแซดอี              9° 16’ 13.020”              101° 15’ 47.837”

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

             ณรงค์ชัย  อัครเศรณี

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

2 กุมภาพันธ์ 2558

 

วิศนี/ผู้ตรวจ

9 กุมภาพันธ์ 2558