กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล

                 

 

                       ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล โดยให้เขตรอบสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลมีระยะห้าร้อยเมตรโดยวัดจากแต่ละจุดของขอบด้านนอกของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล นั้น

 

                       เนื่องจากผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมได้มีการติดตั้งสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลใหม่รวม 46 แห่ง และมีการยกเลิกการใช้งานของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล อาศัยความตามมาตรา 5 (1) แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

                       1.  ให้ยกเลิกเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเรือกักเก็บปิโตรเลียมสงขลาลำดับที่ 229 เรือกักเก็บปิโตรเลียมสงขลาสองลำดับที่ 230 และเรือกักเก็บปิโตรเลียมสงขลาสามลำดับที่ 231 ของข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 และเรือกักเก็บปิโตรเลียมสงขลาสี่ลำดับที่ 390 ของข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

 

                       2.  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 และ 459 ในเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ของแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยโดยใช้ระบบทางภูมิศาสตร์ Indian 1975 ของข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

                       เขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ของแปลงสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย

                       โดยใช้ระบบทางภูมิศาสตร์ Indian 1975

สถานที่ผลิตปิโตรเลียม                        ละติจูดเหนือ                 ลองจิจูดตะวันออก

414 แท่นหลุมผลิต กะพงเค                      9° 45’ 30.546”           101° 25’ 45.368”

415 แท่นหลุมผลิต กะพงเอ็ม                    9° 45’ 59.128”           101° 28’ 08.211”

416 แท่นหลุมผลิต กะพงแอล                    9° 47’ 15.022”           101° 25’ 53.357”

417 แท่นหลุมผลิต โกมินทร์ดี                    8° 49’ 45.250”           101° 41’ 40.062”

418 แท่นหลุมผลิต โกมินทร์ใต้เอฟ              8° 45’ 41.503”           101° 40’ 54.905”

419 แท่นหลุมผลิต จักรวาลแอล                 9° 02’ 19.918”           101° 33’ 39.113”

420 แท่นหลุมผลิต จักรวาลเอ็ม                 8° 57’ 32.737”           101° 29’ 42.249”

421 แท่นหลุมผลิต ตราดจี                       9° 13’ 48.971”           101° 31’ 59.042”

422 แท่นหลุมผลิต ตราดตะวันออกเอ           9° 35’ 42.209”           101° 31’ 48.805”

423 แท่นหลุมผลิต ตราดเหนือเอ                9° 34’ 08.677”           101° 29’ 29.270”

424 เรือกักเก็บปิโตรเลียม นงเยาว์               8° 15’ 24.352”           101° 47’ 36.868”

425 แท่นกระบวนการผลิต นงเยาว์เอ           8° 14’ 11.811”           101° 47’ 36.333”

426 แท่นหลุมผลิต นงเยาว์บี                    8° 12’ 19.478”           101° 47’ 01.954”

427 แท่นหลุมผลิต บงกชสามสิบหก             7° 56’ 54.702”           102° 35’ 29.567”

428 แท่นหลุมผลิต บงกชสามสิบเจ็ด            8° 08’ 45.921”           102° 15’ 24.848”

429 แท่นหลุมผลิต บงกชสามสิบแปด           7° 54’ 37.727”           102° 23’ 57.403”

430 แท่นหลุมผลิต บงกชใต้สิบเอ็ด              7° 33’ 42.360”           102° 32’ 36.123”

431 แท่นหลุมผลิต บงกชใต้สิบสอง              7° 23’ 09.443”           102° 35’ 06.772”

432 แท่นหลุมผลิต บงกชใต้สิบสาม              7° 29’ 56.051”           102° 34’ 35.281”

433 แท่นหลุมผลิต บงกชใต้สิบสี่                 7° 22’ 34.029”           102° 38’ 01.038”

434 แท่นหลุมผลิต บรรพตเอช                  8° 52’ 17.580”           101° 25’ 45.729”

435 แท่นหลุมผลิต บรรพตไอ                    8° 58’ 08.144”           101° 23’ 11.917”

436 แท่นหลุมผลิต ปลาทองเอ็น                 9° 41’ 33.282”           101° 21’ 40.564”

437 แท่นหลุมผลิต ปลาทองโอ                  9° 44’ 50.256”           101° 21’ 57.756”

438 แท่นหลุมผลิต ปะการังดี                    9° 33’ 26.839”           101° 16’ 41.843”

439 แท่นหลุมผลิต ปะการังอี                    9° 32’ 11.477”           101° 15’ 15.894”

440 แท่นหลุมผลิต ปะการังใต้ซี                 9° 22’ 49.334”           101° 17’ 23.280”

441 แท่นหลุมผลิต ไพลินคิว                     8° 38’ 38.502”           101° 23’ 27.320”

442 แท่นหลุมผลิต ไพลินอาร์                    8° 30’ 38.903”           101° 21’ 42.750”

443 แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือเอส              8° 44’ 09.436”           101° 19’ 06.517”

444 แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือที                8° 49’ 21.367”           101° 11’ 20.791”

445 แท่นหลุมผลิต ไพลินเหนือยู                 8° 47’ 13.901”           101° 15’ 11.481”

446 แท่นหลุมผลิต มรกตจี                       8° 40’ 02.995”           101° 34’ 38.249”

447 เรือกักเก็บปิโตรเลียม วาสนา               7° 56’ 38.003”           101° 24’ 21.970”

448 แท่นหลุมผลิต วาสนาเอ                    7° 56’ 38.819”           101° 23’ 11.165”

449 แท่นหลุมผลิต สตูลเอส                      9° 19’ 34.016”           101° 25’ 09.316”

450 แท่นหลุมผลิต สตูลที                        9° 04’ 43.495”           101° 26’ 44.725”

451 แท่นหลุมผลิต สตูลยู                        9° 13’ 33.280”           101° 25’ 33.230”

452 แท่นหลุมผลิต สุรินทร์เอ                    10° 48’ 00.140”         101° 09’ 36.204”

453 เรือกักเก็บปิโตรเลียม สงขลาหก            7° 31’ 08.800”           100° 36’ 39.560”

454 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สามสิบ              8° 10’ 01.843”           102° 42’ 51.071”

455 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สามสิบเอ็ด          8° 28’ 22.577”           102° 17’ 58.618”

456 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สามสิบสอง          8° 04’ 07.147”           102° 32’ 39.008”

457 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สามสิบสาม          8° 20’ 02.557”           102° 23’ 45.039”

458 แท่นหลุมผลิต อาทิตย์สามสิบสี่             8° 01’ 58.576”           102° 37’ 40.931”

459 แท่นหลุมผลิต เอราวัณแซดเอฟ             9° 19’ 15.614”           101° 15’ 45.778”

 

                       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

        พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/จัดทำ

13 มีนาคม 2560

 

พิมพ์มาดา/ตรวจ

5 เมษายน 2560