กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533

ดาวน์โหลด PDF

 

 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2551)

ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (5) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) เมื่อสิ้นสุดไตรมาส ให้องค์กรร่วมจัดทำงบการเงินเสนอต่อรัฐบาลแต่ละฝ่ายภายในไตรมาสถัดไป โดยมีรายการดังต่อไปนี้

(ก) งบแสดงรายรับรายจ่ายของไตรมาสที่บันทึกหลักฐานในบัญชีขององค์กรร่วมระหว่างไตรมาสก่อนหน้านั้น ซึ่งสรุปหัวข้อค่าใช้จ่ายที่สำคัญและแสดงส่วนของรัฐบาลแต่ละฝ่ายในค่าใช้จ่ายนั้น งบดังกล่าวนี้ให้แสดงยอดรวมตั้งแต่ต้นปีเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปี

(ข) งบแสดงหนี้สินและลูกหนี้ร่วมกัน

(ค) งบแสดงยอดดุลของเงินอุดหนุนของรัฐบาลในช่วงไตรมาสนั้น

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

วรรณรัตน์  ชาญนุกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ข้อ 5 (1) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 กำหนดว่า เมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาสให้องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียจัดทำงบการเงินสำหรับแต่ละไตรมาสเสนอต่อรัฐบาลแต่ละฝ่ายภายในเดือนถัดไป แต่งบการเงินดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย – มาเลเซียก่อนนำเสนอรัฐบาลทั้งสอง  ดังนั้น เพื่อให้มีระยะเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสม สมควรขยายระยะเวลาให้องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียสามารถจัดทำงบการเงิน แต่ละไตรมาสเสนอต่อรัฐบาลแต่ละฝ่ายภายในไตรมาสถัดไปได้  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

นภาพร/ผู้จัดทำ

3 มิถุนายน 2556

 

วิชพงษ์/ตรวจ

4 มิถุนายน 2556