กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533

ดาวน์โหลด PDF

 

 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2551)

ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (8) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2  ในการเสนองบประมาณนั้น ให้เสนอไปพร้อมกับรายละเอียดของแต่ละรายการ ในงบประมาณ

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

วรรณรัตน์  ชาญนุกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ข้อ 1 และข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 กำหนดให้การจัดทำงบประมาณประจำปีขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซียเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียจะต้องเสนอไปพร้อมกับรายละเอียดแต่ละรายการในงบประมาณตามที่คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีเสนอแนะ แต่เนื่องจากในการพิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย จะต้องดำเนินการกลั่นกรองตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะสำหรับรายละเอียดของแต่ละรายการเกี่ยวกับงบประมาณประจำปีดังกล่าวอยู่แล้วจึงจะให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอรัฐบาลแต่ละฝ่าย  ดังนั้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการจัดทำงบประมาณประจำปี สมควรตัดบทบัญญัติที่กำหนดให้ต้องมีข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีออก  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

นภาพร/ผู้จัดทำ

3 มิถุนายน 2556

 

วิชพงษ์/ตรวจ

4 มิถุนายน 2556