กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533

ดาวน์โหลด PDF

 

 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2559)

ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

 

ข้อ 2  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย บัญชี 2 สำหรับกรณีเมื่อมีการผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่พัฒนาร่วมแล้ว ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย บัญชี 2 สำหรับกรณีเมื่อมีการผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่พัฒนาร่วมแล้ว ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

[เอกสารแนบท้าย]

 

บัญชีอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย บัญชี 2 สำหรับกรณีเมื่อมีการผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่พัฒนาร่วมแล้ว

 

ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน

(เหรียญ

สหรัฐ

ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม (เหรียญสหรัฐ

ต่อครั้ง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน

ห้องพัก

เบี้ยเลี้ยง (เหรียญสหรัฐต่อวัน)

อื่น ๆ

ประธานร่วม

(ประธานกรรมการร่วม)

สมาชิกอื่นขององค์กรร่วม

(กรรมการ)

30,000

 

 

15,000

 

300

 

 

300

ชั้นหนึ่ง

 

 

ชั้นหนึ่ง

 

 

ห้องชุดเดี่ยว

 

 

ห้องชุดเดี่ยว

250

 

 

250

ตามที่จ่ายจริง

 

 

ตามที่จ่ายจริง

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานร่วมและสมาชิกอื่นขององค์กรร่วม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 บัญญัติให้การจ่ายค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง ที่ต้องจ่ายให้แก่ประธานร่วมและสมาชิกอื่นขององค์กรร่วม ต้องกระทำโดยการออกกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย บัดนี้ รัฐบาลของประเทศทั้งสองได้ให้ความเห็นชอบในบัญชีอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย บัญชี 2 สำหรับกรณีเมื่อมีการผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่พัฒนาร่วมแล้ว  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิศนี/ปริยานุช/จัดทำ

9 กันยายน 2559