กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2)

เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ

รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

-----------------------------

 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) มาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 54แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อธิบดีกรมสรรพากรแต่งตั้งเจ้าพนักงาน

และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งดังต่อไปนี้

 

                       ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการรับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2524 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                       ข้อ 2 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักงานสรรพากรอำเภอหรือเขตท้องที่ แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการเงินได้ ตามมาตรา 40 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และเป็นเจ้าพนักงานรับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามมาตรา42 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

                       ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2524 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                       ข้อ 3 ให้สำนักงานสรรพากรอำเภอหรือเขตท้องที่ แล้วแต่กรณี เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ หรือผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

 

                       ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2535

           โกวิทย์  โปษยานนท์

           อธิบดีกรมสรรพากร

 

[รก.2535/110/9608/3 กันยายน 2535]

 

                                                                                   จารุวรรณ/พิมพ์

                                                                                   11 กันยายน 2545

                                                                                   A+B (C)