กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

ดาวน์โหลด PDF

 

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4)

เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี

และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

 

 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) มาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อธิบดีกรมสรรพากรแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษีและรับเงินภาษีนำส่ง ดังต่อไปนี้

 

                       ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษีและรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

                       ข้อ 2 ในประกาศนี้

                       “องค์กรร่วม” หมายความว่า องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533

 

                       ข้อ 3 ให้ผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี และตรวจสอบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Manager of the Department of Finance, Account and PSC Audit) และผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี และตรวจสอบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Assistant Manager of the Department of Finance, Account and PSC Audit) ขององค์กรร่วม เป็นเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานอื่นตามมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เฉพาะกรณีการรับแบบแสดงรายการเงินได้ตามมาตรา 40 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และรับชำระเงินภาษีและรับเงินภาษีนำส่งตามมาตรา 42 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 สำหรับบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541

 

                       ข้อ 4 ให้สำนักงานขององค์กรร่วมเป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่ง ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้หรือผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 สำหรับบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541

 

                       ข้อ 5 การเสียหรือนำส่งภาษีตามประกาศนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “เจ้าพนักงานรับชำระเงินภาษีและรับเงินภาษีนำส่ง” ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                       ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

สาธิต รังคสิริ

อธิบดีกรมสรรพากร

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

25 มีนาคม 2556

 

โชติกานต์/ผู้ตรวจ

18 เมษายน 2556