กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

ดาวน์โหลด PDF

 

 

 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2517)

ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

-------------

 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                       ข้อ 1  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

                       ข้อ 2  ส่วนลดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณราคามาตรฐานสำหรับแต่ละปีในระยะเก้าปีแรกนับแต่วันที่บริษัทเริ่มผลิตปิโตรเลียมจากแปลงสำรวจแต่ละแปลงที่มิใช่แปลงสำรวจที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่าเป็นแปลงสำรวจในทะเลที่มีน้ำลึกเกินสองร้อยเมตรตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้เป็นไป ดังต่อไปนี้

                                                           ร้อยละของราคาประกาศ

                       ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4                           7

                       ปีที่ 5 ถึงปีที่ 7                           5

                       ปีที่ 8 ถึงปีที่ 9                           3

                       ข้อ 3  ส่วนลดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณราคามาตรฐาน สำหรับปิโตรเลียมทุกบาร์เรลที่ผลิตได้ในระยะเก้าปีแรกนับแต่วันที่บริษัทเริ่มผลิตปิโตรเลียมจากแต่ละพื้นที่ผลิตในแปลงสำรวจที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่าเป็นแปลงสำรวจในทะเลที่มีน้ำลึกเกินสองร้อยเมตรตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ให้เป็นไปในอัตราเท่ากับอัตราส่วนลดมาตรฐาน คูณด้วยปริมาณผลิตมาตรฐานต่อวัน หารด้วยปริมาณผลิตจริงเฉลี่ยต่อวัน แต่ทั้งนี้ ปริมาณผลิตมาตรฐานต่อวันจะต้องไม่เกินปริมาณผลิตจริงเฉลี่ยต่อวัน

                       อัตราส่วนลดมาตรฐานตามวรรคหนึ่งเท่ากับร้อยละ 1.05 คูณด้วยความลึกเฉลี่ยของทะเล ณ หลุมผลิตในพื้นที่ผลิตวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นเมตร หารด้วย 30 แต่ทั้งนี้อัตราส่วนลดมาตราฐานที่คำนวณได้จะต้องไม่เกินร้อยละ 30

                       ปริมาณผลิตมาตรฐานต่อวันตามวรรคหนึ่งเท่ากับ 150 บาร์เรล คูณด้วยจำนวนหลุมผลิตในพื้นที่ผลิต คูณด้วยความลึกเฉลี่ยของทะเล ณ หลุมผลิตในพื้นที่ผลิตวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นเมตร หารด้วย 30 แต่ทั้งนี้ ปริมาณผลิตมาตรฐานต่อวันที่คำนวณได้จะต้องไม่เกิน 5,000 บาร์เรล คูณด้วยจำนวนหลุมผลิตในพื้นที่ผลิตนั้น

                       ปริมาณผลิตจริงเฉลี่ยต่อวันตามวรรคหนึ่งเท่ากับปริมาณที่ผลิตได้จริงทั้งสิ้นในรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยจำนวนวันที่ผลิตจริงในรอบระยะเวลาบัญชี

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2517

            บุญมา วงศ์สวรรค์

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดส่วนลดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณราคามาตรฐานตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2514)ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้

 

[รก. 2517/45/1พ/14 มีนาคม 2517]