กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

ดาวน์โหลด PDF

 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2514)

ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

-------------

 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 26 (9) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                       ข้อ 1  ค่ารับรองที่จะหักเป็นรายจ่ายได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 2 ข้อ 3และข้อ 4

                       ข้อ 2  ค่ารับรองต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

                       (1) เป็นค่ารับรองอันจำเป็นตามประเพณีทางการค้าและในระหว่างการรับรองหรือในทันทีก่อนหรือหลังการรับรองต้องมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมหรือมีการหารือเพื่อประโยชน์แห่งกิจการดังกล่าวของบริษัท

                       (2) เป็นค่ารับรองเฉพาะที่พึงเห็นว่าจะมีผลทำให้ส่งเสริมรายได้หรือตัดทอนรายจ่ายของบริษัท และ

                       (3) เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือเข้าร่วมในการรับรองแต่ละคนมีราคาไม่เกินหนึ่งร้อยบาท และสิ่งของนั้นต้องมีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทติดอยู่

                       ค่ารับรองที่จะหักเป็นรายจ่ายได้ไม่รวมถึงค่ารับรองที่จ่ายไปเพื่อรับรองกรรมการลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทเอง หรือข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น

                       ข้อ 3  จำนวนเงินค่ารับรองที่จะหักเป็นรายจ่ายได้ให้จำกัดอยู่เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นรายจ่ายอันฟุ่มเฟือยตามฐานะของบุคคลซึ่งได้รับการรับรอง และไม่รวมถึงส่วนที่เป็นของผู้เข้าร่วมในการรับรองที่เป็น

                       (1) ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทเอง จำนวนที่เกินสมควร

                       (2) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น

                       (3) บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท

                       ข้อ 4  ค่ารับรองจะต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

                       (1) ใบรับหรือหลักฐานของผู้รับเงินสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่ารับรอง เว้นแต่ค่ารับรองจำนวนเงินเล็กน้อยซึ่งผู้รับเงินไม่มีหน้าที่ต้องออกใบรับ

                       (2) รายชื่อและตำแหน่งงานของบุคคลซึ่งได้รับการรับรองและเข้าร่วมในการรับรอง และ

                       (3) คำชี้แจงแสดงลักษณะของงานที่ปฏิบัติหรือเรื่องที่หารือในระหว่างการรับรองหรือในทันทีก่อนหรือหลังการรับรอง

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2514

              บุญมา วงศ์สวรรค์

ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ใช้อำนาจของ

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากเงื่อนไขในการหักค่ารับรองเป็นรายจ่ายได้ตามมาตรา 26 (9) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514 ต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้

 

[รก. 2514/149/1พ/30 กันยายน 2514]