กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

ดาวน์โหลด PDF

 

 

 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2514)

ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

-------------

 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                       ข้อ 1  การงดหรือลดเบี้ยปรับ ให้งดหรือลดได้เฉพาะกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่า บริษัทไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียหรือการนำส่งภาษี

                       ข้อ 2  การลดเบี้ยปรับ ให้ลดได้ ดังต่อไปนี้

                       (1) กรณีเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเงินได้ หรือแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการและขอชำระภาษีเงินได้ หรือนำส่งภาษีเงินได้พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการเอง โดยเจ้าพนักงานประเมินยังมิได้ดำเนินการตามมาตรา 58 ให้ลดเบี้ยปรับลงและคงเสียในอัตราและตามเงื่อนไขดังนี้

                       (ก) ถ้าชำระหรือนำส่งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระหรือนำส่งให้เสียร้อยละ 2 ของเบี้ยปรับ

                       (ข) ถ้าพ้นสิบห้าวัน แต่ยังไม่พ้นสามสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระหรือนำส่ง ให้เสียร้อยละ 5 ของเบี้ยปรับ

                       (ค) ถ้าพ้นสามสิบวัน แต่ยังไม่พ้นหกสิบวันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระหรือนำส่ง ให้เสียร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ

                       (ง) ถ้าพ้นหกสิบวัน แต่ยังไม่พ้นเก้าสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระหรือนำส่ง ให้เสียร้อยละ 15 ของเบี้ยปรับ

                       (จ) ถ้าพ้นเก้าสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระหรือนำส่ง ให้เสียร้อยละ 20ของเบี้ยปรับ

                       (2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ให้เสียร้อยละ 30 ของเบี้ยปรับ

                       ข้อ 3  การลดเบี้ยปรับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจสั่งลดได้ แต่ถ้าจะลดเบี้ยปรับนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ 2 หรือจะงดเบี้ยปรับ ให้ทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย

                       ข้อ 4  การขอให้งดหรือลดเบี้ยปรับ ให้บริษัทยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานประเมิน แสดงเหตุผลที่ขอให้งดหรือลดนั้น เว้นแต่กรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควรจะสั่งให้งดหรือลดเบี้ยปรับโดยไม่ต้องมีคำร้องก็ได้

                       ข้อ 5  ให้บริษัทยื่นคำร้องตามข้อ 4 ก่อนเจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งการประเมินไปยังบริษัท ถ้าบริษัทได้รับหนังสือแจ้งการประเมินก่อนแล้วและประสงค์ของดหรือลดเบี้ยปรับ ให้ยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา 60

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2514

             บุญมา วงศ์สวรรค์

ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ใช้อำนาจของ

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการในการงดหรือลดเบี้ยปรับตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514ต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้

 

[รก. 2514/149/5พ/30 ธันวาคม 2514]