กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

ดาวน์โหลด PDF

 

 

 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527)

ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

-------------

 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 มาตรา 33 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                       ข้อ 1  การหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริษัทผู้รับโอนซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 21 ให้บริษัทผู้รับโอนคำนวณหักไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินได้หลังจากหักต้นทุนตามข้อ 2 แล้ว

                       ข้อ 2  การหักต้นทุนจากเงินได้ตามข้อ 1 ให้หักได้ดังนี้

                       (1) การโอนกิจการปิโตรเลียมก่อนวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกให้หักต้นทุนได้เท่าจำนวนรายจ่ายเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่โอนของบริษัทผู้โอนที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกจนถึงวันที่โอน

                       (2) การโอนกิจการปิโตรเลียมในหรือหลังวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกให้หักต้นทุนได้เท่าผลขาดทุนประจำปีคงเหลือตามมาตรา 28 (1) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่โอนของบริษัทผู้โอนในรอบระยะเวลาบัญชีที่โอน

                       ข้อ 3  บริษัทผู้โอนต้องแจ้งจำนวนรายจ่ายหรือผลขาดทุนตาม ข้อ 2 (1)หรือ (2) แล้วแต่กรณี ให้แก่บริษัทผู้รับโอนในวันที่โอน ในกรณีที่บริษัทผู้โอนมิได้ปฏิบัติดังกล่าวให้ถือว่าบริษัทผู้โอนไม่มีรายจ่ายหรือผลขาดทุน

                       ข้อ 4  ให้บริษัทผู้รับโอนนำส่งภาษีที่หักไว้ตามข้อ 1 ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2527

            สมหมาย ฮุนตระกูล

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กำหนดให้บริษัทผู้จ่ายเงินค่าสิทธิ เงินปี หรือเงินได้ประจำเนื่องจากการโอนกิจการปิโตรเลียมที่ไม่อาจกำหนดจำนวนทั้งสิ้นได้แน่นอน หักภาษีไว้ณ ที่จ่ายทุกคราวที่จ่ายเงินได้นั้น โดยให้คำนวณหักตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงและมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้หักต้นทุนจากเงินได้ดังกล่าวได้เพียงเท่าผลขาดทุนประจำปีคงเหลือของบริษัทผู้โอนกิจการปิโตรเลียมตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

[รก. 2527/37/9พ/22 มีนาคม 2527]