กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 95

ดาวน์โหลด PDF

 

 

 

ประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ 95

-----------

 

          โดยที่การคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 นั้น กำหนดให้หักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนได้ แต่ค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนที่จะหักได้นั้น กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้หักได้เฉพาะตาม ประเภทอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                    ข้อ 1  ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

          มูลค่าต้นทุน หมายความว่า ราคาทุนของทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นรายจ่ายที่เป็นทุน และให้หมายความรวมถึงจำนวนผลขาดทุนและรายจ่ายตามปกติและจำเป็นส่วนที่เป็นรายจ่ายที่เป็นทุน

          มูลค่าต้นทุนสุทธิ หมายความว่า มูลค่าต้นทุนหลังจากหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แล้ว

                    ข้อ 2  ภายใต้บังคับข้อ 3 และข้อ 4 ค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนให้หักได้ตามอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุนตามประเภทรายจ่ายที่เป็นทุน ดังต่อไปนี้

          (1) อาคาร

                    อาคารถาวร                   ร้อยละ 5

                    อาคารชั่วคราว               ร้อยละ 100

          (2) เครื่องบินและอุปกรณ์ ร้อยละ 33 1/3 เครื่องบิน

          (3) ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่ง ร้อยละ 10 สัมปทานและแหล่งสะสมปิโตรเลียม

          (4) ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า

                    กรณีไม่มีหนังสือสัญญาเช่า ร้อยละ 10 หรือมีหนังสือสัญญาเช่าที่มีข้อกำหนดให้ต่ออายุการเช่าได้ โดยเงื่อนไขในการต่ออายุนั้นเปิดโอกาสให้ต่ออายุการเช่ากันได้ต่อ ๆ ไป

                    กรณีมีหนังสือสัญญาเช่าที่ไม่มีข้อกำหนดร้อยละ  100 หารด้วย

                    เช่าที่ไม่มีข้อกำหนด             จำนวนปีอายุการเช่า

                    ให้ต่ออายุการเช่าได้             และอายุที่ต่อได้รวมกัน

                    หรือมีข้อกำหนด                   หรือร้อยละ 10 แล้วแต่

                    ให้ต่ออายุการเช่าได้             อัตราใดจะสูงกว่า

                    เพียงระยะเวลา                     อันจำกัดแน่นอน

          (5) ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในกรรมวิธีสูตร กู๊ดวิล เครื่องหมายการค้า สิทธิประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตรลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น

                    กรณีไม่จำกัดอายุการใช้       ร้อยละ 10

                    กรณีจำกัดอายุการใช้           ร้อยละ 100 หารด้วยจำนวนปีอายุการใช้

 

          (6) รายจ่ายที่เป็นทุนอย่างอื่นซึ่งมิใช่ (1) (2)  (3) (4) และ (5) และซึ่งมิใช่เป็นรายจ่ายที่เป็นทุนเพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน

                    (ก) รายจ่ายที่เป็นทุนที่จ่ายไปเพื่อร้อยละ 20 ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง

                    (ข) รายจ่ายที่เป็นทุนที่ไม่เข้า ร้อยละ 10 ลักษณะตาม (ก)

          ในกรณีรายจ่ายที่เป็นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง ถ้าบริษัทหักค่าชดเชยในบัญชีของตนตามวิธีการบัญชีที่ใช้อัตราค่าชดเชยตามอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุนและของมูลค่าต้นทุนสุทธิไม่เท่ากันในแต่ละปีระหว่างอายุการใช้ทรัพย์สิน บริษัทจะหักค่าชดเชยตาม วิธีนั้นในบางปีเกินอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นก็ได้ แต่จำนวนปีอายุการใช้ทรัพย์สินเพื่อการหักค่า ชดเชยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 หารด้วยจำนวนร้อยละที่กำหนดข้างต้น

          ข้อ 3  การหักค่าชดเชยตามข้อ 2 ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

                    (1) รายจ่ายที่เป็นทุนที่จ่ายไปก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกของบริษัท ให้นำมา หักค่าชดเชยได้เสมือนหนึ่งเป็นรายจ่ายที่เป็นทุนที่จ่ายไปในวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีแรก

                    (2) ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกและรายจ่ายตามปกติและจำเป็นที่จ่ายไปก่อนรอบระยะเวลาบัญชีแรกของบริษัท ให้ถือเป็นรายจ่ายที่เป็นทุนในวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีแรก

                    (3) ในกรณีที่มีการโอนกิจการปิโตรเลียม ให้บริษัทผู้รับโอนถือเอามูลค่าต้นทุนสุทธิของบริษัทผู้โอนมาหักค่าชดเชยได้เสมือนหนึ่งว่ามิได้มีการโอนกิจการปิโตรเลียม แต่ทั้งนี้

          (ก) ถ้าค่าตอบแทนที่บริษัทผู้รับโอนจ่ายแก่บริษัทผู้โอนต่ำกว่ามูลค่าต้นทุนสุทธิของบริษัทผู้โอน ให้บริษัทผู้รับโอนถือเอามูลค่าต้นทุนสุทธิมาหักได้เพียงเท่าค่าตอบแทนที่จ่ายไปถ้ามีรายจ่ายที่เป็นทุนหลายรายการ ให้เฉลี่ยค่าตอบแทนนั้นตามส่วนของมูลค่าต้นทุนสุทธิ ของรายจ่ายที่เป็นทุนแต่ละรายการ

          (ข) ถ้าค่าตอบแทนที่บริษัทผู้รับโอนจ่ายแก่บริษัทผู้โอนสูงกว่าผลบวกของมูลค่าต้นทุนสุทธิกับผลขาดทุนประจำปีคงเหลือของบริษัทผู้โอน ให้บริษัทผู้รับโอนนำส่วนเกินมาหักได้ โดยถือว่าส่วนเกินนั้นเป็นรายจ่ายที่เป็นทุนอย่างอื่นตามข้อ 2 (6) (ข)

                    (4) อัตราค่าชดเชยตามข้อ 2 เป็นอัตราสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีกำหนด

ครบสิบสองเดือน ถ้ารอบระยะเวลาบัญชีใดมีกำหนดไม่ครบสิบสองเดือน หรือถ้ามีรายจ่ายที่เป็นทุนในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้คำนวณค่าชดเชยโดยตั้งอัตราค่าชดเชยตามข้อ 2 หารด้วย สิบสองและคูณด้วยจำนวนเดือนในรอบระยะเวลาบัญชี หรือจำนวนเดือนในรอบระยะเวลาบัญชี นับแต่เดือนที่มีรายจ่ายที่เป็นทุน แล้วแต่กรณี ในการนี้เศษของเดือนให้ถือเป็นหนึ่งเดือน

          ข้อ 4  ในการหักค่าชดเชยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ บริษัทจะเลือกใช้วิธีการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งใช้อยู่เป็นปกติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมวิธีใดก็ได้ แต่เมื่อได้ใช้วิธีการบัญชีใดแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันตลอดไป และจะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร

          ในการหักค่าชดเชยในบัญชีของบริษัท บริษัทจะหักในอัตราใดก็ได้ แต่ถ้าบริษัทเลือกหักค่าชดเชยในบัญชีของตนในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 2 ให้หักในอัตราเดียวกันตลอดไป และจะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ในกรณีเช่นว่านี้ ค่าชดเชยให้หักได้เพียงเท่าอัตราที่บริษัทเลือกหักในบัญชีของตน หรือที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่กรณี

          ข้อ 5  ให้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 26 (7) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514

          ข้อ 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

          ข้อ 7  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515

จอมพล ถ. กิตติขจร

หัวหน้าคณะปฏิวัติ

 

 

[รก.2515/33/1พ/3 มีนาคม 2515]