กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

ดาวน์โหลด PDF

 

 

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

พ.ศ. 2514

-------------

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2514

เป็นปีที่ 26 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                       โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                       มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

                       มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                       มาตรา 3  ให้บริษัทซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม

                       มาตรา 4  ให้บุคคลซึ่งได้รับเงินได้ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินได้หลังจากหักต้นทุนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แล้ว

                       มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

      จอมพล ถนอม กิตติขจร

             นายกรัฐมนตรี

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตามมาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514 ต้องกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้

 

[รก. 2514/102/1พ/23 กันยายน 2514]