กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภท  อัตรา  และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่าย ที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522

ดาวน์โหลด PDF

 

 

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดประเภท  อัตรา  และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่าย

ที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2522

-------------

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522

เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                       โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 95 ลงวันที่29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 26 (7) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

                       มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท อัตราและเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522

                       มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                       มาตรา 3  ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 2 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 95 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2516 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                       (6) รายจ่ายที่เป็นทุนอย่างอื่นซึ่งมิใช่ (1) (2) (3) (4) และ (5)  และซึ่งมิใช่เป็นรายจ่ายที่เป็นทุนเพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน

                       (ก)  รายจ่ายที่เป็นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มา                                    ร้อยละ 20

                       ซึ่งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง

                       (ข)  รายจ่ายที่เป็นทุนนอกจากตาม (ก) เฉพาะที่จ่าย         ร้อยละ 20

                       ไปสำหรับแปลงสำรวจที่กรมทรัพยากรธรณี

                       กำหนดว่าเป็นแปลงสำรวจในทะเลที่มีน้ำลึกเกิน

                       สองร้อยเมตร ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

                       (ค)  รายจ่ายที่เป็นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มา                                    ร้อยละ 20

                       ซึ่งทรัพย์สินไม่มีรูปร่างก่อนการผลิตและ

                       จำหน่ายของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ เฉพาะ

                       สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่ได้ทำกับองค์การ

                       ก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย  ก่อนปี พ.ศ. 2522

                       (ง)  รายจ่ายที่เป็นทุนนอกจากตาม (ก) (ข) และ (ค)       ร้อยละ 10

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

             ส. โหตระกิตย์

          รองนายกรัฐมนตรี 

 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติได้รับการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนสำหรับรายจ่ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินไม่มีรูปร่างก่อนการผลิตและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติได้สูงขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น

 

[รก. 2522/70/4พ/2 พฤษภาคม 2522]