กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522

ดาวน์โหลด PDF

 

 

 

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2522

-------------

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2522

เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                       โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 65 จัตวา (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                       มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522

                       มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                       มาตรา 3  บริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 65 จัตวา (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 35  ของกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม

                       มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

           นายกรัฐมนตรี

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 65 จัตวา(1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522  บัญญัติให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีเงินได้ที่บริษัทต้องเสียสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น

 

[รก. 2522/220/29พ/30 ธันวาคม 2522]