กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พื้นที่สัมปทานในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บังคับ พ.ศ. 2534

ดาวน์โหลด PDF

 

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด 7 ทวิ

แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บังคับ

พ.ศ. 2534

-------------

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2534

เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโอการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                       โดยที่เป็นการสมควรกำหนดบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บังคับ

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2534 และมาตรา 65 ทวิ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                       มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บังคับ พ.ศ. 2534

                       มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                       มาตรา 3  ให้บริษัทดังต่อไปนี้เป็นบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 บังคับ

                       (1) บริษัทซึ่งได้รับสัมปทานปิโตรเลียม ในปี พ.ศ. 2522 และได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2533

                       (2) บริษัทซึ่งได้รับสัมปทานปิโตรเลียม ในปี พ.ศ. 2524 และได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ตาม (1) ในปี พ.ศ. 2532

                       มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

         อานันท์ ปันยารชุน

            นายกรัฐมนตรี

 

 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้บริษัทซึ่งได้รับสัมปทานปิโตรเลียม ในปี พ.ศ. 2522 และได้ ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2533 และบริษัทซึ่งได้รับสัมปทานปิโตรเลียมในปี พ.ศ. 2524 และได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติในปี พ.ศ. 2532 กับบริษัทซึ่งได้รับสัมปทานปิโตรเลียมในปี พ.ศ. 2522 ดังกล่าว เป็นบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 บังคับ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถนำภาษีเงินได้ที่ได้ชำระในประเทศไทยตามกฎหมายดังกล่าวไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีเงินได้ที่ต้องชำระในต่างประเทศได้ อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมทางภาษีอากรยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

[รก. 2534/127/30พ/22 กรกฎาคม 2534]